Aktualności DOFZ

5-ty nabór w Programie Operacyjnym Południowy Bałtyk Europejskiej Współpracy Terytorialnej 17.11.2017 12:58

OGŁOSZENIE NR 35/2017

Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie składania wniosków o finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Polska-Dania-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020, Europejska Współpraca Terytorialna


Uprzejmie informuję, że w dniu 13 listopada 2017 r. został ogłoszony 5-ty nabór w Programie INTERREG Południowy Bałtyk w zakresie wymienionych niżej osi priorytetowych.  
Termin naboru wniosków trwa od 13.11.2017 r. do 20.12.2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Proszę o zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosku:

Przykłady działań możliwych do realizacji w ramach osi priorytetowych:

Oś priorytetowa II, Działanie 2.1
- inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów),
- kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
- promocja zarządzania ekologicznego,działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

Oś priorytetowa II, Działanie 2.2
- rozwój zielonych technologii;
- inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
- badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza;
- wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza
- transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.
Oś priorytetowa III
- przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku;
- koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku;
- przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego;
- modele transportu multimodalnego;
- wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.
Oś priorytetowa IV
- usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego);
- opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów;
- transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne;
- uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.


Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne w ramach konkursu zostały określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT.

Wnioski składane są:

- w formie elektronicznej  (wniosek wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page”) na adres: application@southbaltic.eu

Regulacje wewnętrzne ZUT:

- do dnia 06.12.2017  r. wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego projektu
- do dnia 15.12.2017 r. ostatecznej wersji wniosku w 2 egzemplarzach podpisanej przez autora projektu i kierownika jednostki ZUT.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w ODF: pani Marzena Pietrzyk, tel. 449 48 85, e-mail: mpietrzyk@zut.edu.pl
W kwestiach zatrudniania w ramach przygotowanych projektów proszę o kontakt z Działem Kadr.