Aktualności DOFZ

Konkurs na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach programu POWER 23.06.2016 14:06

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. 

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami

Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16.

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Kopernik@ncbr.gov.pl

Dodatkowych informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885,