Aktualności DOFZ

Konkurs na projekty w programie "Uniwersytet Młodego Odkrywcy", POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 15.11.2017 09:33

OGŁOSZENIE NR 33/2017
Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie składania wniosków o finansowanie projektów w programie
„UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY”
dotyczących rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji,  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  

Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. został ogłoszony konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Proszę o zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosku:

 • Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.  
 • Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
  - rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  - stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  - inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  - propagowanie kultury innowacyjności;
  - zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  - integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
 • Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.
 • Projekt może trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu.

Wnioski składane są:
- w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Złożenie dokumentów w Dziale Obsługi Funduszy Zewnętrznych:
- do 12 stycznia 2018 r. wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego projektu,
- do 17 stycznia 2018 r. elektronicznej wersji roboczej wniosku na adres opiekuna konkursu w ODF.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w ODF: pani Marzena Pietrzyk, tel. 449 48 85, e-mail: mpietrzyk@zut.edu.pl
W kwestiach zatrudniania w ramach przygotowanych projektów proszę o kontakt z Działem Kadr.