Aktualności DOFZ

Konkurs na projekty w ramach RPO WZ Dziedzictwo kulturowe 13.04.2017 14:28

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1Dziedzictwo kulturowe mający na celu rozwój produktów turystycznych na bazie potencjałów endogenicznych gmin województwa zachodniopomorskiego.

Numer naboru: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17

Strona internetowa konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów: prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
 2. W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:
  a) pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych wraz z ich otoczeniem,
  b) uzupełnieniu realizowanego przedsięwzięcia służącemu poprawie dostępu do zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, w tym w szczególności:
 • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu (w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych),
 • zakup oraz instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,
 • zagospodarowanie terenu otaczającego zabytek nieruchomy, historyczny zespół budowlany (np. chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie),
 • digitalizacja zasobów kultury.
  Działania wskazane w podpunkcie b) mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Informacji udziela także Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85