Aktualności DOFZ

Konkurs POIiŚ Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 28.02.2017 10:31

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,  ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury podtyp projektu  2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Więcej informacji na stronie instytucji Wdrażającej

Dodatkowych informacji udziela Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85 e-mail: aneta.winnicka@zut.edu.pl