Aktualności DOFZ

Konkurs SYNChem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 4.1.1. 15.07.2016 09:00

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz SYNTHOS S.A. ogłosiły konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych), współfinansowanego ze środków Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Termin zakończenia konkursu 20 września 2016 r.

Szczegółowe informacje: www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/

Osoba do kontaktu: Joanna Wójtowicz tel. 449 41 18