Aktualności DOFZ

Konkurs w ramach POIiŚ 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 20.10.2017 12:41

OGŁOSZENIE NR 31/2017

Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie składania wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

w okresie programowania 2014-2020

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 października 2017 r. został ogłoszony konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Termin naboru wniosków trwa od 29.12.2017 r. do 27.02.2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej

Proszę o zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosku:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym:

- ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

- wymiana oświetlenia na energooszczędne;

- przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła1;

- instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

- budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;

- zastosowanie automatyki pogodowej;

- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

- budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

- instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

- instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;

- opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;

- instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

- modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

- instalacja zaworów podpionowych i termostatów;

- tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;

- przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej co najmniej 25 %.

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15 % powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo wydatki dotyczące powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej pomniejszają wysokość wydatków kwalifikowanych

Koszty kwalifikowalne w ramach konkursu zostały określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

 

Wnioski składane są:

- w formie papierowej i elektronicznej,

- lub w formie elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu. 

 

Regulacje wewnętrzne ZUT:

-        do dnia 12.02.2018  r. wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego projektu

-        do dnia 19.02.2018 r. wersji roboczej wniosku na adres opiekuna konkursu w ODF

-        do dnia 26.02.2018 r. ostatecznej wersji wniosku w 2 egzemplarzach podpisanej przez autora projektu i kierownika jednostki ZUT.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w ODF: pani Aneta Winnicka, tel. 091 449 48 85, e-mail: aneta.winnicka@zut.edu.pl.