Aktualności DOFZ

Konkurs w ramach POIiŚ działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 30.03.2017 12:02

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian  klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych podtyp projektu  2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

KONKURS NR 2.4.1/1/2017

Strona internetowa ogłoszonego konkursu

Więcej informacji na temat konkursu udziela pracownika działu Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85, e-mail: aneta.winnicka@zut.edu.pl