Aktualności DOFZ

Nabór na projekty w ramach Interreg VA dla osi priorytetowej I:Natura i kultura oraz IV: Współpraca transgraniczna 23.08.2017 09:41

   
OGŁOSZENIE NR 26/2017
Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 sierpnia 2017 r.


w sprawie składania wniosków o finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej


W dniu 22 sierpnia 2017 r. został ogłoszony nabór wniosków na projekty w Programie INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie dwóch osi priorytetowych, tj. I: Natura i kultura oraz IV: Współpraca transgraniczna.


Termin naboru wniosków trwa od 22.08.2017 r. do 17.10.2017 r.


Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronach:
www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/1-natura-i-kultura-meklemburgia-polska-1/
www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/4-wspolpraca-transgraniczna-meklemburgia-polska-1/
oraz
interreg5a.info/pl/


Przykłady działań możliwych do realizacji w ramach osi priorytetowych:

Oś priorytetowa I – Natura i kultura
- Transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych, np. przez działania na rzecz poprawy jakości powietrza w ramach dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady: tworzenie sieci biotopów, tworzenie mniejszych biotopów przejściowych, renaturyzacja łęgów rzecznych, ochrona, monitoring, zarządzanie i promocja gatunków chronionych (np. wilka), zintegrowane zarządzanie Strefą Wybrzeża, działania zapobiegające pożarom
i kataklizmom.
- Transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, np. w zakresie: ochrony przeciwpowodziowej
i wód gruntowych, zagospodarowania/renaturyzacji ekosystemów leśnych, ochrony zasobów genetycznych regionalnych drzew, krzewów i roślin użytkowych.
Oś priorytetowa IV – Współpraca transgraniczna
- Działania na rzecz współpracy sieciowej podmiotów, priorytetowo w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, nauki, badań naukowych, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości, spraw społecznych, sportu, turystyki, środowiska naturalnego, energii odnawialnych i administracji publicznej / instytucji publicznych,
- Współpraca i projekty na rzecz obywateli (kontynuacja Funduszu Małych Projektów przez Euroregion Pomerania),
- Działania na rzecz wspierania spotkań transgranicznych, w szczególności wymiany społecznej i kulturalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi mieszkańcami,
- Działania wspierające wspólne inicjatywy ludności miejscowej na rzecz rozwoju lokalnego,
- Działania na rzecz ustanawiania i wzmacniania transgranicznych gminnych i lokalnych inicjatyw partnerskich oraz opracowywanie wspólnych koncepcji w obszarze transgranicznego transportu pasażerskiego i niskoemisyjnych rozwiązań transportowych,
- Transgraniczne formy współpracy w zakresie służby zdrowia w celu zabezpieczenia opieki na obszarze Programu
o charakterze wiejskim oraz działania podnoszące świadomość zdrowotną społeczeństwa,
- Transgraniczna współpraca samorządowa w odniesieniu do: wsparcia dla pracowników przygranicznych i osób regularnie dojeżdżających do pracy za granicą; tworzenia warunków życia i ofert stosownych do wieku; opracowywania koncepcji zmniejszających biurokrację,
- Działania na rzecz wspólnej prewencji, zwalczania i podnoszenia świadomości w zakresie unikania szkód
w środowisku naturalnym,
- Działania w ramach europejskiego partnerstwa inwestycyjnego na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się,
- Działania wspierające transgraniczną wymianę i realizację wspólnych akcji służb policyjnych, porządkowych, ratunkowych i organizacji pomocy humanitarnej,
- Formy współpracy naukowej i transgraniczny transfer wiedzy.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne w ramach konkursu zostały określone we „Wspólnych wytycznych kwalifikowalności wydatków dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w okresie wsparcia 2014-2020” z dnia 14.07.2016 r. oraz Podręczniku dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA z dnia 24.07.2017 r.

Wnioski składane są:
- W formie elektronicznej poprzez system eMS dostępny na stronie internetowej: www.ems-interreg5a.net
- W formie papierowej podpisane przez osobę uprawnioną „Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie” wygenerowane z systemu eMS, należy złożyć we Wspólnym Sekretariacie Interreg VA w oryginale najpóźniej 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru.

Regulacje wewnętrzne ZUT:
- przekazanie do dnia 29.09.2017  r. wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego projektu,
- przekazanie do dnia 10.10.2017 r. ostatecznej wersji wniosku podpisanej przez autora projektu i kierownika jednostki ZUT.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w ODF: pani Marzena Pietrzyk, tel. 449 48 85, e-mail: mpietrzyk@zut.edu.pl
W kwestiach zatrudniania w ramach przygotowanych projektów należy kontaktować się z Działem Kadr.