Aktualności DOFZ

Nabór projektów w ramach RPO WZ, Działanie 8.10 Wsparcie osób o niskich kwalifikacjach w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w j.obcych 02.03.2017 13:58

W dniu 28 lutego 2017 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.    

Termin naboru wniosków trwa od 03.04.2017 r. do 08.05.2017 r.

 W ramach działania 8.10 wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1. Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.

2. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji w powyższym zakresie.

3. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: osoby w wieku 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50-tego roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE: 85% wartości projektu.

Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta: 10% wartości projektu. 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków budżetu państwa: 5% wartości projektu.

Szczegółowe warunki konkursu

Dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Pietrzyk: 449 4885, mpietrzyk@zut.edu.pl