Konsultacje naukowo - techniczne

Przygotowanie merytoryczne (dorobek naukowy) i długoletni staż pracy personelu laboratorium gwarantują wysoką jakość w zakresie badań palności materiałów, dymotwórczości i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania oraz oceny zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami technicznymi, w tym oceny zakresu wymaganych badań. Potencjalny udział wyrobu w rozwoju pożaru nie zależy wyłącznie od jego wewnętrznych właściwości i oddziaływania cieplnego, lecz również – w dużym stopniu – od sposobu jego końcowego zastosowania w konstrukcji. Dlatego, zgodnie z dyrektywą Wyroby budowlane, wyrób powinien być badany w stanie odzwierciedlającym jego końcowe zastosowanie.

Istnieje możliwość wykonania, na życzenie klienta, badań niestandardowych lub badań w obecności technologów lub przedstawicieli Zleceniodawcy. Celem badań z rozszerzonym zakresem pomiarów jest ustalenie czynników przyspieszających proces spalania i ustalenie możliwości eliminacji tych czynników. Takie badania są szczególnie przydatne przy opracowywaniu nowych materiałów/wyrobów. Wieloletnia współpraca z technologami potwierdziła  przydatność takich badań.

Baza laboratoryjna jest wykorzystywana z powodzeniem przy opracowywaniu ekspertyz i opinii z zakresu ustalania przyczyn i okoliczności pożarów rzeczywistych.

Doskonalenie fachowości i umiejętności personelu Laboratorium odbywa się poprzez: szkolenia bieżące i okresowe oraz udział czynny lub bierny w sympozjach i konferencjach naukowych. Udział w sympozjach i konferencjach naukowych pozwala na porównanie własnych wyników z wynikami innych badaczy w tym zakresie oraz doskonalenie własnego warsztatu badawczego.

Doskonalenie fachowości i umiejętności personelu Laboratorium odbywa się również poprzez udział w międzynarodowych międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych (EUROCOMPARISON).

 

Opracował: Zygmunt Sychta