Wykaz projektów

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Projekt, budowa i optymalizacja działania bioreaktora wspomaganego wirującym polem magnetycznym do produkcji celulozy bakteryjnej dr inż. Karol Zdzisław Fijałkowski
2 Polimorfizm genu kodującego czynnik transkrypcyjny SREBP1 u bydła mlecznego - potencjalny wpływ na kompozycję kwasów tłuszczowych mleka oraz ekspresję genów zaangażowanych w ich przemiany metaboliczne mgr inż. Witold Stanisław Proskura
3 Wykorzystanie technik proteomicznych do oceny wpływu diety z różnym udziałem fruktanów typu inulinowego na zmiany profili białkowych tkanek rosnących prosiąt dr inż. Agnieszka Herosimczyk
4 Wpływ chitozanu na kumulację i eliminację polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz na wybrane biomarkery narażenia u myszy dr inż.  Agnieszka Katarzyna Tomza-Marciniak
5 Wpływ suplementacji diety inuliną na proteom nerek i moczu dr hab. inż.  Małgorzata Ożgo
6 Enzymosomy antyoksydacyjne - badanie właściwości oraz możliwości wykorzystania w przechowywaniu nasienia knurów prof. dr hab. inż. Marek Waldemar Kmieć
7 Poznanie i analiza genu hormonu wzrostu, receptora hormonu wzrostu, prolaktyny i receptora prolaktyny norki amerykańskiej (Mustela vison Schreb., 1777) prof. dr hab. inż. Marek Waldemar Kmieć
8 Wpływ nadmiaru węglowodanów w diecie na profil białkowy osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt w pierwszym miesiącu życia dr  inż. Alicja Dratwa-Chałupnik
9 Określenie wpływu polimorfizmu genu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-IR) na cechy użytkowności mlecznej i mięsnej wybranych ras bydła. prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wójcik
10 Analiza proteomu osocza krwi dojrzałych płciowo jałówek, pierwiastek w kolejnych miesiącach ciąży i w pierwszych trzech miesiącach laktacji prof. dr hab. inż. Wiesław Franciszek Skrzypczak
11 Ekologiczne uwarunkowania kształtowania się cestodo fauny grążyc (Aythyini) Pomorza Zachodniego prof. dr hab. Katarzyna Marta Kavetska
12 Cechy biometryczne czaszek szynszyli małej (Chinchila laniger, Molina 1782) prof. dr hab. Piotr Baranowski
13 Wpływ mutacji w regionie 5’ flankującym genu hormonu wzrostu bydła na ilość i jakość produkowanego mleka prof. dr hab. inż. Marek Waldemar Kmieć
14 Analiza polimorfizmu genów prolaktyny (PRL), properdyny (BF) oraz czynnika hamującego białaczkę (LIF) w stadzie loch mieszańców oraz poszukiwanie ich związku z wielkością miotu prof. dr hab. inż. Maria Irena Kawęcka
15 Status antyoksydacyjny osocza krwi ciężarnych kóz dr hab. inż. Dorota Janina Jankowiak, prof. ZUT
16 Zmiany proteomu osocza krwi cieląt w pierwszym tygodniu życia prof. dr hab. inż.  Wiesław Franciszek Skrzypczak
Wydział Budownictwa i Architektury
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Analiza wpływu domieszki nanostruktur krzemionkowo-magnetycznych typu core-shell na właściwości mechaniczne i osłonowe kompozytów cementowych na bazie kruszyw ciężkich dr hab. inż. Elżbieta Krystyna Horszczaruk
2 Modyfikacja kompozytów betonowych w kierunku poprawy pojemności cieplnej i izolacyjności cieplnej oraz równoczesnego zaqwarantowania odpowiedniej wytrzymałości mgr inż. Jarosław Aleksander Strzałkowski
3 Zaawansowane metody oczyszczania ścieków przemysłowych pralniczych dr  inż. Sławomira Maria Bering
4 Analiza odkształceń skurczowych i podatności na pękanie lekkich betonów samozagęszczalnych dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
5 Detekcja uszkodzeń stalowo-betonowych belek zespolonych metodami analizy modalnej prof. dr hab. inż.  Stefan Kazimierz Berczyński
6 Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na właściwości podwodnych betonów naprawczych dr hab. inż. Elżbieta Krystyna Horszczaruk, prof. ZUT
7 Numeryczna analiza wrażliwości statycznej i dynamicznej złożonych układów konstrukcyjnych z parametrami losowymi dr hab. Duong Hien Tran, prof.ZUT
8 Jakość zagospodarowania przestrzennego w planowaniu rozwoju – system przekazu graficznego informacji dr Agnieszka Aleksandra Zimnicka
9 Znaczenie empory muzycznej (wraz z prospektem organowym) w kształtowaniu wnętrz wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego dr hab. inż.  Aleksandra Elżbieta Satkiewicz-Parczewska, prof. ZUT
10 Identyfikacja modeli obliczeniowych stalowo-betonowych belek zespolonych dr  inż. Tomasz Wróblewski
11 Miasto idealne w perspektywie europejskiej. Zarys teorii i historii miast idealnych i ich związki z współczesną urbanistyką europejską prof. dr hab.  inż. Zbigniew Władysław Paszkowski
10 Architektura polska lat 1976-2001 na obszarze Pomorza Zachodniego. prof. dr hab. inż. Adam Maria Szymski
Wydział Ekonomiczny
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania transgranicznej turystyki w Euroregionie Pomerania na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego dr Wojciech Zbaraszewski
2 Agroturystyka jako działalność gospodarcza i dobro publiczne w gospodarstwach rolnych Pomorza Zachodniego dr Agnieszka Brelik
3 Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości dr hab. Teodor Zbigniew Skotarczak, prof. ZUT
4 Badania społeczno-ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw rolnych i ich restrukturyzacji po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej prof. dr hab. inż. Bogdan Wawrzyniak
5 Badania nad oddziaływaniem służb doradczych na procesy kształtowania obszarów wiejskich prof. dr hab. inż. Antoni Mickiewicz
6 Ochrona i kształtowanie środowiska rolniczego w świetle programów rolnośrodowiskowych realizowanych w latach 2007-2013 w Polsce północno-zachodniej dr hab. Bartosz Adam Mickiewicz, prof. ZUT
7 Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego dr hab. inż. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT
8 Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju gmin położonych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej dr hab. Bartosz Adam Mickiewicz, prof. ZUT
9 Efektywność powiązań nauki i przemysłu w procesach innowacyjnych dr hab. inż. Irena Łącka
10 Gospodarka ziemią na obszarach cennych przyrodniczo makroregionu północno-zachodniego w kontekście obrotu ziemią rolniczą i jego pośredniego wpływu na tempo przemian strukturalnych dr Monika Mejszelis
11 Turystyka wiejska jako ważny element rozwoju zrównoważonego „gmin naturowych” położonych na obszarze Zielonych Płuc Polski dr Przemysław Łagodzki
12 Międzynarodowa Sieć Gospodarstw Porównawczych - Bydło Mleczne, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Mleka, Agri benchmark - żywiec wołowy. Konkurencyjność produkcji mleka i żywca wołowego w Polsce i na świecie prof. dr hab. Michał Roman Świtłyk
Wydział Elektryczny
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1  Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej i rozbudowanego dwufazowego modelu  matematycznego silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi w   procesie syntezy predykcyjnych algorytmów regulacji prądu mgr inż. Rafał Andrzej Piotuch
2 Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
3 Zintegrowany system do komplementarnej oceny stanu konstrukcji żelbetonowych metodami elektromagnetycznymi mgr inż. Paweł Karol Frankowski
4 Partnership for developing energy efficient intelligent load handling system dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
5 Attracting investments in plasma-based air and water cleaning technologies dr  inż. Marcin Piotr Hołub
6 Novel purification technique for the treatment of waste air in the manufacturing process of paraformaldehyde dr  inż. Marcin Piotr Hołub
7 Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej i telekomunikacji optycznej prof. dr hab. Ewa Maria Weinert-Rączka
8 Development of Novel Inspection Techniques For Train Axles dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
9 Silnik elektryczny z regulacją strumienia magnesów trwałych do napędu samochodów prof. dr hab. inż. Ryszard Eugeniusz Pałka
10 Synteza, analiza i optymalizacja nowej klasy analogowych wąskopasmowych filtrów zaporowych o zmiennych w czasie parametrach do efektywnego tłumienia interferencji w sygnałach biomedycznych dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT
11 Badania porównawcze obrabiarkowych osi serwonapędowych z napędem konwencjonalnym oraz nowoczesnym napędem w postaci silników liniowych dr  inż. Bogdan Mirosław Broel-Plater
12 Zaawansowane układy i algorytmy sterowania nieliniowymi obiektami dynamicznymi MIMO dr inż.  Paweł Piotr Dworak
13 Algorytm identyfikacji odkształceń uzwojeń transformatorów na podstawie pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) dr inż.  Szymon Banaszak
14 Rezonansowy przekształtnik tranzystorowy do zasilania reaktora plazmy nietermicznej prof. dr hab. inż. Ryszard Eugeniusz Pałka
15 Health Monitoring of Offshore Wind Farms dr hab. inż.  Tomasz Chady, prof. ZUT
16 Wybrane układy magnetycznej tomografii indukcyjnej do badania obiektów słaboprzewodzących prof. dr hab. inż. Stanisław Romuald Gratkowski
17 Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych dr hab. inż.  Tomasz Chady, prof. ZUT
18 Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym dr hab. inż.  Krzysztof Pietrusewicz
19 Wykorzystanie technik wizyjnych pozycjonowania przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC prof. dr hab. inż.  Stefan Domek
20 Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection in Baltic Sea Region dr  inż. Marcin Piotr Hołub
21 Ocena stanu technicznego kondensatorowych przepustów wysokiego napięcia prof. dr hab. inż.  Jan Zbigniew Subocz
22 Budowa prototypowego systemu do badań mikroobróbki skrawaniem - badania i modelowanie procesu dr  inż. Bogdan Mirosław Broel-Plater
23 Inteligentny system analizy radiogramów prof. dr  inż. Ryszard Stanisław Sikora
24 Algorytmy i metody szacowania jakości wielokanałowego sygnału audio dr  inż. Eugeniusz Stefan Kornatowski
25 Identyfikacja niejednorodności strukturalnych układów mechanicznych dr  inż. Wojciech Chlewicki
26 Plazmowo-katalityczny układ oczyszczania spalin do silników okrętowych dr  inż. Tomasz Jakubowski
27 Development of New and Novel QualiTi Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry dr hab.  inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
28 Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea Inspection of Offshore Structure Welds dr hab.  inż. Tomasz Chady, prof. ZUT
29 Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki prof. dr hab. Ewa Maria Weinert-Rączka
Wydział Informatyki
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Synteza obrazów uwzględniająca kierunkowość widzenia dr hab. inż. Radosław Mantiuk
2 Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej dr inż.  Jerzy Pejaś
3 Bezstratny kodek dźwięku z automatyczną identyfikacją i klasyfikacją danych akustycznych dr hab. inż. Grzegorz Ulacha
4 Klasyfikacja danych multimedialnych wykorzystująca sprzętowe wspomaganie obliczeń dr inż. Paweł Adam Forczmański
5 Ocena jakości obrazów generowanych technikami grafiki komputerowej dr hab. inż.  Radosław Mantiuk
6 Komputerowe metody wspomagania procesu kształtowania głosów chóralnych dr inż. Edward Mariusz Półrolniczak
7 Algorytmy do oceny zdolności do uogólnienia maszyn uczących się w terminach Statystycznej Teorii Uczenia Vapnika dr hab. inż. Przemysław Klęsk
8 Badanie wpływu parametrów sondażu morskiego na dokładność uzyskanego modelu dna z użyciem symulatora echosondy wielowiązkowej dr inż. Wojciech Ryszard Maleika
9 Percepcyjna analiza obrazów cyfrowych uwzględniająca charakterystykę aparatu widzenia człowieka dr inż. Anna Monika Lewandowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Badanie warunków występowania pozytywnego efektu hybrydowego w termoplastycznych kompozytach polimerowych mgr inż. Piotr Franciszczak
2 Zwiększenie odporności na kruche pękanie kompozytów termoplastycznych - hybrydyzacja i selektywna modyfikacja interfazy włókno-osnowa prof. dr hab.inż  Andrzej Korneliusz Błędzki
3 Hybrydowe termoplastyczne biokompozyty poliestrowe - wpływ modyfikacji interfazy i stabilizacji procesu przetwórstwa na właściwości fizyczne mgr inż. Agnieszka Meljon
4 Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego poliolefinowego tworzywa elastomerowego na wykładziny boisk sportowych i wyroby techniczne dr inż. Elżbieta Piesowicz
5 Inteligentny, przenośny system do wycinania otworów i wspawywania elementów  w konstrukcjach stalowych przestrzennych  dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. ZUT
6 Rodzina uniwersalnych, wysokowydajnych centrów tokarskich nowej generacji dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. ZUT
7 Uniwersalne, wysokowydajne 5 osiowe centrum obróbkowe ze stołem uchylno obrotowym dr hab. inż.  Mirosław Tadeusz Pajor, prof. ZUT
8 Wysokowydajna obrabiarka do toczenia gwintów falistych i trapezowych innowacyjną technologią obwiedniową dr hab. inż.  Bartosz Stanisław Powałka, prof. ZUT
9 Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego poliolefinowego tworzywa elastomerowego na wykładziny boisk sportowych i wyroby techniczne prof.  dr hab. inż. Zbigniew Walenty Rosłaniec
10 Innowacja w konwersji ciepła z Ziemi na energię elektryczną dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur
11 Ocena oddziaływań na granicach faz w nanokompozytach polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych dr inż. Sandra Ilona Paszkiewicz
12 Mikrohydrauliczne narzędzie do nagniatania wykończeniowego powierzchni 3D na centrach obróbkowych dr inż. Daniel Kamil Grochała
13 Badanie syntezy nanokrystalicznych proszków ceramicznych z układu Ti-B-C otrzymywanych metodą zol-żel i ich właściwości dr  inż. Paweł Figiel
14 Opracowanie procesu wytwarzania i stosowania mikrowłókien z łusek zbożowych jako wzmocnienia termo- i duroplastycznych biokompozytów prof. dr hab. inż.  Andrzej Korneliusz Błędzki
15 Interakcja tkanki ludzkiej z urządzeniami medycznymi UNITISS prof. dr hab. inż. Jolanta Hanna Baranowska
16 Wykorzystanie biomasowych odpadów tartacznych do rozproszonej produkcji ciepła i prądu dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur
17 Partnership for developing energy efficinet intelligent load handling system dr hab. Inż. Krzysztof Pietrusewicz
18 Kompozytowe piany metalowe-obróbka cieplna, cięcie łaczenie. prof. dr hab. inż.  Jerzy Józef Nowacki
19 Chemical regions for resource Efficiency, R4R: Improving Research and Cooperation in the areas of Fesources and Energy Efficiency in the Chemical Industry. dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT
20 Kompozytowe piany metalowe - obróbka cieplna, cięcie, łączenie. prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
21 Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz
22 Nowe, zaawansowane kompozytowe powłoki przeciwzużyciowe na stali austenitycznej. prof. dr hab. inż. Jolanta Hanna Baranowska
23 Rodzina wysokowydajnych uniwersalnych 5-cio osiowych centrów obróbkowych typu X-5” dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. ZUT
24 Nanokompozyty polimerowe o małej zawartości grafenu do zastosowań elektronicznych. prof. dr hab. inż.  Zbigniew Walenty Rosłaniec
25 Understanging Internactions of Human Tissue with Medical Devices. prof. dr hab. inż. Jolanta Hanna Baranowska
26 Modelowanie matematyczne zagadnień chłodzenia i stabilności termicznej elektromagnesów nadprzewodnikowych dr hab. Monika Łucja Lewandowska
27 Struktura i właściwości materiałów nanokompozytowych wytwarzanych technologią SLM dr hab. inż. Witold Jan Biedunkiewicz, prof. ZUT
28 Warstwy typu duplex na stali odpornej na korozję. prof. dr hab. inż. Mieczysław Józef Wysiecki
29 Hybrydowe nanokompozyty polimerowe z udziałem grafenu i nanorurek węglowych - nanostruktura właściwości mechaniczne i elektryczne. prof. dr hab.  inż. Zbigniew Walenty Rosłaniec
30 Metodyka obliczeń i doświadczalnych badań właściwości układów nośnych obrabiarek w wielu punktach przestrzeni obróbki dr hab. inż. Daniel Witold Jastrzębski, prof. ZUT
31 Wpływ błędów wyznaczania doświadczalnych charakterystyk systemu obrabiarka – proces skrawania na prognozę jego wibrostabilności dr hab. inż. Marcin Chodźko
32 Teoretyczna i doświadczalna analiza wpływu drgań wymuszonych o dużej częstotliwości na siłę tarcia i wykorzystanie tych drgań przy pozycjonowaniu mikro i makromechanizmów dr hab. inż. Paweł Tadeusz Gutowski, prof. ZUT
33 Rozwój metod kalibracji obrabiarek sterowanych numerycznie dr hab. inż. Paweł Zenon Majda
34 Nadzorowanie procesów obróbki skrawaniem z wykorzystaniem analizy obrazów i pomiaru drgań zespołów obrabiarki prof. dr hab. inż. Stefan Kazimierz Berczyński
35 Poprawa efektywności pracy hybrydowych układów turbin gazowych i ogniw paliwowych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań sprzężeń cieplnych z siłownią organiczną dr  inż. Sławomir Wiśniewski
36 Model materiałowej i energetyczno-ekologicznej oceny pojazdów samochodowych, w ujęciu ich całego cyklu życia dr  inż. Małgorzata Mrozik
37 Analiza możliwości efektywniejszego wykorzystania energii odpadowego nośnika ciepła zasilającego adsorpcyjną pompę ciepła dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles
38 Nanokompozyty ceramiczno metalowe. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz, prof. ZUT
39 Modelowanie dynamiki mikrosystemów elektro-mechanicznych dr hab. inż. Bartosz Stanisław Powałka, prof. ZUT
40 Model warstwy przyściennej żeliwa sferoidalnego tworzącej się w kanałach układu wlewowego form piaskowych. dr hab.  inż. Bogusław Jacenty Borowiecki, prof. ZUT
41 Rozwój metod projektowania, optymalizacji i wytwarzania generatywnego nieregularnych struktur kierunkowych z zastosowaniem selektywnego stopnia proszków metali dr inż.  Marcin Andrzej Królikowski
42 Rozwój metod poprawy dokładności przestrzennego pozycjonowania obrabiarki CNC dr hab. inż.  Grzegorz Edward Szwengier, prof. ZUT
43 Enzymatyzna modyfikacja mikrowłókien naturalnych jako wzmocnienie kompozytów polimerowych. prof. dr hab. inż. Andrzej Korneliusz Błędzki
44 Opracowanie projektu oraz badania doświadczalne prototypu systemu do manualnego programowania obrabiarek CNC dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. ZUT
45 Badania wibroakustycznych właściwości tworzywa EPY oraz możliwości jego wykorzystania do redukcji drgań i izolacji dźwięków materiałowych dr  inż. Paweł Andrzej Grudziński
46 Badania struktury geometrycznej powierzchni i stanu naprężeń w warstwie wierzchniej po nagniataniu na frezarkach CNC prof. dr  inż. Wiesław Bogumił Olszak
47 Projekt, modelowanie i badania eksperymentalne internetowego systemu udostępniania mocy produkcyjnych – eProdukcja dr hab. inż.  Andrzej Jerzy Jardzioch, prof. ZUT
48 Opracowanie modułu diagnostyki wibroakustycznej dla obrabiarki „inteligentnej” dr hab. inż. Andrzej Józef Bodnar, prof. ZUT
49 Wysokoplastyczne i wysokoudarowe materiały na bazie poli(tereftalanu etylenu). dr inż. Konrad Stefan Kwiatkowski
50 Badanie i korygowanie wpływu cieplnych właściwości obrabiarek na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych dr inż. Henryk Leszek Maćkowiak
51 Projekt, budowa i wstępna faza testów elektrociepłowni małej mocy z czynnikiem organicznym zasilanej biomasą dr hab. inż.  Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur
52 Energetyczno-egzergetyczna analiza efektywności pracy jedno i wielobiegowych siłowni parowych dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur
53 Modelowanie azotowania stali austenitycznej prof. dr hab. inż. Jolanta Hanna Baranowska
54 Modelowanie i interpretacja właściwości spektroskopowych i strukturalnych jonów przejściowych o najniższej symetrii lokalnej w kryształach prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz
55 Rozwój metod tłumienia drgań samowzbudnych z zastosowaniem piezoelektrycznego eliminatora drgań dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. ZUT
56 Badanie możliwości zastosowania tworzywa EPY do montażu szyn prowadnicowych w obrabiarkach skrawających do metali dr hab.  inż. Bartosz Stanisław Powałka, prof. ZUT
57 Procesy wydzieleniowe w żarowytrzymałym staliwie typu 30 Ni-18Cr stabilizowanych dodatkami niobu i tytanu. prof. dr hab. inż.  Bogdan Wacław Piekarski
58 Badanie mechanizmu konstytuowania gradientowej powłoki aluminiowo-krzemowej nanoszonej metodą zawiesinową. dr inż. Agnieszka Kochmańska
59 Formowanie warstwy azotowanej na stali ferrytyczneo-austenitycznej X2 CrNiMo 2253. prof. dr hab. inż.  Jolanta Hanna Baranowska
60 Badanie wpływu drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę tarcia dr hab. inż. Paweł Tadeusz Gutowski, prof. ZUT
61 Opracowanie konstrukcji i badanie doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz
62 Analiza i ocena wpływu blisko-krytycznych warunków wrzenia czynników obiegowych siłowni ORC na poprawę efektywności pracy elektrowni geotermalnej prof. dr hab. inż. Władysław Nowak
63 Koncepcja i opracowanie konstrukcji mechanicznej obrabiarki mobilnej dr hab. inż. Piotr Pawełko
64 Badania nad mikrofalową diagnostyką oraz nieliniową dynamiką modów plazmy prof. dr hab. Irena Monika Kruk
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Technologia pojemnikowej produkcji kilku gatunków i odmian bylin oraz ocena ich przydatności do uprawy w terenach zieleni miejskiej i odmian bylin oraz ocena ich przydatności do uprawy w terenach zieleni miejskiej i fitoremediacji dr  inż. Agnieszka Anna Dobrowolska
2 Badanie potencjału bioherbicydowego wybranych olejków eterycznych w oparciu o analizę reakcji biochemicznych i fizjologicznych żyta (Secale cereale L.) i chabra bławatka (Centaurea cyanus L.) dr inż. Anna Stolarska
3 Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa dr hab.  inż.  Stefan Andrzej Stojałowski
4 Badania różnorodności morfologicznej i molekularnej arbuskularnych grzybów mikoryzowych (Glomeromycota) związanych z roślinami wydm nadmorskich Mierzei Kurońskiej dr  inż. Gerard Henryk Chwat
5 Badania różnorodności morfologicznej i molekularnej arbuskularnych grzybów mikoryzowych (AGM) stanowisk wydmowych Słowińskiego Parku Narodowego i pochodzących z innych kolekcji oraz sukcesja AGM w polu deflacyjnym tego Parku prof. dr hab. inż.  Janusz Andrzej Błaszkowski
6 Genetyczno-hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS-C w hodowli mieszańców żyta ozimego. Poszukiwania wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz cytoplazma CMS-Pampa dr hab. inż. Stefan Andrzej Stojałowski
7 Opracowanie markerów molekularnych karłowego typu wzrostu, jako wsparcie programu hodowli odmian żyta i pszenżyta odpornych na wyleganie dr hab. inż. Paweł Krzysztof Milczarski
8 Badania molekularnych mechanizmów genetycznych determinujących zjawisko męskiej sterylności u żyta z cytoplazmą CMS-C dr hab. inż. Stefan Andrzej Stojałowski
9 Wpływ substancji czynnej PRP Fix dodanej do gnojowicy od trzody chlewnej na emisję fetorów w czasie przechowywania, a po wprowadzeniu do gleby na wielkość i jakość plonów roślin oraz środowisko glebowe dr inż.  Ewa Możdżer
10 Identyfikacja czynników kształtujących ściśliwość podornej warstwy wybranych gleb oraz wyznaczanie ich wpływu na naprężenie graniczne na użytek ochrony gleb przed nadmiernym zagęszczaniem dr hab. inż.  Dariusz Wojciech Błażejczak
11 Badania nad możliwością wykorzystania popiołów ze spalania komunalnych osadów ściekowych do kształtowania właściwości plonotwórczych środowiska glebowego dr hab. inż. Anna Maria Iżewska
12 Wpływ niedoboru azotu i potasu w pożywce na wzrost i rozwój wybranych genotypów pomidora w kulturach in vitro oraz ich aklimatyzacja do warunków in vitro dr hab. inż.  Renata Krystyna Dobromilska, prof. ZUT
13 Zastosowanie biopolimerów w uprawie rozmnażaniu i przechowywaniu cebul eukomis jesiennej (Eucomis autumnalis) i śniedka Saundersa (Ornithogalum saundersiae) dr Piotr Dominik Salachna
14 1/ Genetyczno-hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS-C w hodowli mieszańców żyta ozimego. 2/ Poszukiwania wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz cytoplazma CMS-Pampa dr hab. inż. Stefan Andrzej Stojałowski
15 Poszukiwanie QTL i markerów molekularnych terminu kłoszenia u czterech mieszańców międzyliniowych żyta (Secale cereale L.) dr hab. Beata Myśków
16 Badania występowania i filogenezy arbuskularnych grzybów mikoryzowych z gromady Glomeromycota prof. dr hab. inż.  Janusz Andrzej Błaszkowski
17 Właściwości gleb pobagiennych Pomorza Zachodniego wytworzonych na kredzie jeziornej dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
18 Identyfikacja genów żyta (Secale cereale L.) kluczowych dla jakości ziarna i odporności na wyleganie przy użyciu nowej precyzyjnej metody analizy struktury genetycznej złożonych cech ilościowych prof. dr hab. Piotr Masojć
19 Wpływ drobno i wielkocząsteczkowych frakcji kwasów huminowych na wzrost i rozwój siewek soi w warunkach stresu solnego i suszy prof. dr hab. Dorota Maria Gołębiowska
20 Optymalizacja wybranych elementów agrotechniki warunkujących zdolność konkurencji przeciwko chwastom i wartość technologiczną ziarna wybranych rodów orkiszu ozimego prof. dr hab. inż. Sławomir Krzysztof Stankowski
21 Wykorzystanie metod in vitro i in vivo w ocenie aktywności antygrzybowej olejków oraz hydrozoli pozyskanych z różnych gatunków mięty i odmian bazylii pospolitej dr hab. inż. Barbara Józefa Wójcik-Stopczyńska, prof. ZUT
22 Wykorzystanie fotoindukowanej luminescencji do badania interakcji substancji humusowych z wybranymi pestycydami dr  inż. Romualda Janina Bejger
23 Rozprzestrzenienie w przyrodzie mikroorganizmów odpornych na symazynę oraz ocena przydatności wyselekcjonowanych szczepów w biodegradacji triazynowych odpadów pestycydowych dr hab. Magdalena Ilona Błaszak
24 Zwiększenie efektywności energetycznej uprawy roli, aktywności biologicznej gleby i sekwestracji węgla na przykładzie gleby lekkiej dr inż. Jacek Wereszczaka
25 Wydajność fitomasy sorga i trawy sudańskiej i jej wartość energetyczna oraz specyficzny plon metanu w zależności od nawożenia mineralnego azotem dr hab. inż. Marek Mieczysław Bury
26 Funkcjonowanie siedlisk z roślinnością nakredową w określonych warunkach troficznych oraz kierunki przemian w wybranych kompleksach jeziorno-torfowych Polski Północno - Zachodniej prof. dr hab. Lesław Wołejko
27 Wpływ związków fluoru na biochemiczne aspekty stanu oksydacyjnego u roślin dr hab. inż. Helena Zakrzewska, prof. ZUT
28 Genetyczno-hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS-C w hodowli mieszańców żyta ozimego. dr hab. inż.  Stefan Andrzej Stojałowski
29 Porównanie wzrostu planowania oraz jakości owoców świeżych i po przechowywaniu ze szczególnym uwzględnieniem związków biologicznie aktywnych borówki wysokiej (Vaccacium corymbosum L.) uprawianej w sposób konwencjonalny oraz ekologicznie dr hab. inż. Ireneusz Dariusz Ochmian
30 Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na zimotrwałość plonowanie oraz wartość odżywczą cebuli ozimej uprawianej w warunkach Pomorza Zachodniego dr hab. inż. Ewa Aniela Rekowska, prof. ZUT
31 Wpływ biostymulatorów z alg morskich na plon i jakość wybranych odmian marchwi i buraka ćwikłowego dr hab. inż. Renata Krystyna Dobromilska, prof. ZUT
32 Projekt pilotażowy dotyczący uprawy winorośli i nowych roślin uprawnych w regionie Pomerania dr hab. inż. Piotr Jan Chełpiński, prof. ZUT
33 Badania nad występowaniem i ekologią nicieni owadobójczych (Steinernematidae Heterorhabditiade) w północno-zachodniej Polsce z wykorzystaniem diagnostyki molekularnej dr hab. Magdalena Maria Karbowska-Dzięgielewska
34 Opracowanie systemu markerów molekularnych dla organicznej hodowli żyta o obniżonych wymaganiach pokarmowych oraz próba określenia ich funkcji w oparciu o informację zgromadzoną w bazie TOGA dr hab. inż. Miłosz Józef Smolik
35 Badania nad wykorzystaniem odpadów przemysłowych do produkcji nawozów organiczno-mineralnych oraz ich wpływ na środowisko glebowe i jakość plonów roślin prof. dr hab. inż. Edward Mieczysław Krzywy
36 Badania nad wpływem dolistnego dokarmiania siarką i żelazem z odpadu 7 hydratu siarczanu (VI) żelaza (II) na wielkość i cechy jakościowe plonów roślin oraz wskaźniki żyzności gleby prof. dr hab. inż. Edward Mieczysław Krzywy
37 Wpływ dodatku estrów oleju rzepakowego do oleju napędowego na właściwości smarne w wybranych skojarzeniach pary trącej prof. dr hab. inż. Tomasz Konstanty Dobek
38 Genetyczno-hodowlane aspekty wykorzystania cytoplazmy CMS-C w hodowli mieszańców żyta ozimego. dr hab. inż. Stefan Andrzej Stojałowski
39 Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta dr Halyna Petryshyn
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Opracowanie innowacyjnych opakowań o właściwościach anty - UV i inhibitujących wzrost mikroorganizmów prof. dr hab. Artur Bartkowiak
2 Opracowanie organicznej barierowej powłoki na bazie PHA wyprodukowanego z produktów ubocznych produkcji papieru, do zastosowania w papierowych i tekturowych opakowaniach prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
3 Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2/CO2) prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
4 Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwości wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu prof. dr hab. Krzysztof Formicki
5 Otrzymywanie i zastosowanie termostabilnych, naturalnych środków antymikrobiologicznych prof. dr hab.  inż. Artur Bartkowiak
6 Zastosowanie funkcjonalnych powłok do wydłużenia okresu trwałości świeżych produktów spożywczych prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
7 Charakterystyka katepsyn dyfundujących z mięsa ryb do kąpieli marynującej dr  inż. Mariusz Krystian Szymczak
8 Woda w stanie podkrytycznym jako zielony rozpuszczalnik stosowany do ekstrakcji roślin prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
9 Opracowanie innowacyjnych kompozycji klejowych w celu stworzenia opakowania wielokrotnego otwierania prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
10 Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu opakowaniowego na bazie bio-materiałów przeznaczonego do pakowania kwiatów (rozwiązanie B2B) prof. dr hab. inż.  Artur Bartkowiak
11 Modyfikacja kompozycji klejowych stosowanych do laminowania folii opakowaniowych w celu poprawy właściwości barierowych oraz adhezyjnych prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
12 Innowacyjne metody mikroenkapsulacji szczepów bakteryjnych w produkcji preparatów probiotycznych linii pediatrycznych i ginekologicznych prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
13 Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu prof. dr hab. Krzysztof Formicki
14 Termiczne przemiany białek i lipidów w mięsie i rybach – opracowanie metodyki pełnej charakterystyki oraz fundamentalnych i statystycznych modeli tych procesów w oparciu o analizy termograwimetryczne, kalorymetryczne i reologiczne dr inż. Agnieszka Strzelczak
15 Rozwój i przetwórstwo ubocznych produktów rolniczych do wielomateriałowych mikrowłóknistych kompozytowych materiałów opakowaniowych prof. dr hab.  inż. Artur Bartkowiak
16 Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego prof. dr hab. inż.  Artur Bartkowiak
17 Modulujący wpływ pól magnetycznych na mykozy stanowiące zagrożenie w wylęgarnictwie  ryb prof. dr hab. Krzysztof Formicki
18 New Generation of Functional Cellulose Fibre Based Packaging Materials for Sustainability prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
19 Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu opakowalnictwa, bioimmobilizacji oraz rekultywacji zbiorników wodnych. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
20 Oczyszczanie i frakcjonowanie solanek z zastosowaniem ciśnieniowych procesów membranowych i membran ceramicznych dr hab. Daniela Szaniawska, prof. nadzw.
21 Ilościowa identyfikacja składników mięsnych w żywności pochodzenia zwierzęcego przy zastosowaniu techniki Real-Time PCR dr  inż. Wojciech Sawicki
22 Opracowanie genetycznego systemu identyfikacji produktów żywnościowych pochodzących z rybołówstwa i akwakultury wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej dr inż. Magdalena Wielopolska
23 Kompleksowe badania ichtiofauny w Zatoce Pomorskiej służące poprawie zarządzania i kontroli dostępu do zasobów łowiska oraz ograniczaniu przyłowów (redukcji poziomu odrzutów) dr inż. Stanisław Dudko
24 Impact of renewable materials in packaging for sustainability - development of renewable fibre and bio-based materials for new packaging applications prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
25 Micobiota związane z organizmami planktonowymi i peryfitonowymi jezior Drawieńskiego Parku Narodowego prof. dr hab. Kinga Anna Mazurkiewicz-Zapałowicz
26 Hydrofobizacja skrobi za pomocą kwasów tłuszczowych w kierunku otrzymania substratów do modyfikacji opakowań celulozowych do żywności prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
27 Wpływ wieku na zróżnicowanie struktury i tekstury wybranych mięśni bydła i trzody chlewnej prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz
28 Innowacyjne metody otrzymywania kompozytowej folii z Poli(kwasu mlekowego) do pakowania żywności o polepszonych właściwościach barierowych prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
29 Wpływ pola magnetycznego na zachowanie się plemników ryb prof. dr hab. Krzysztof  Formicki
30 Ocena wpływu, na modelu zwierzęcym, składu diety oraz sposobu jej suplementacji (uzupełniająca lub nadmiarowa) wybranymi witaminami z grupy B, na możliwość powstawania ogólnych i miejscowych procesów zapalnych dr hab. inż.  Joanna Sadowska
31 Żywieniowa profilaktyka niedowagi, nadwagi i otyłości u młodzieży w okresie skoku pokwitaniowego prof. dr hab. Mariola Elżbieta Friedrich
32 Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
33 Szybka metoda ilościowego oznaczania toksynotwórczych bakterii z grupy Bacillus cereus w minimalnie przetworzonej żywności prof. dr hab. inż.  Elżbieta Grażyna Daczkowska-Kozon
34 Identyfikacja i ilościowa ocena szczepów L.monocytogenes izolowanych z żywności wygodnej metodą Real-Time PCR prof. dr hab. Waldemar Mirosław Dąbrowski
35 Przebudowa Pomieszczenia Laboratorium Sterylizacyjne dr inż. Grzegorz Przemysław Tokarczyk
36 Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych. prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
37 Badanie możliwości wykorzystania odpadów z przemysłu mleczarskiego i technik membranowych do biosyntezy kwasu mlekowego dr hab. Daniela Szaniawska, prof. nadzw.
38 Ciągła produkcja bakteriocyn z zastosowaniem wybranych odpadowych produktów przemysłu spożywczego prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
39 Procesy emulsyjne nano- i mikrokapsułkowania jako metoda immobilizacji dodatków do żywności funkcjonalnej prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
40 Badania zmian anatomo - morfologicznych w zainfekowanych komórkach roślin wodnych z wykorzystaniem technik mikroskopii konfokalnej prof. dr hab. Kinga Anna Mazurkiewicz-Zapałowicz
41 Fauna zbiorników balastowych statków jako potencjalni imigranci do wód estuarium rzeki Odry dr Piotr Gruszka
42 Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych prof. dr hab. inż. Bogusław Zenon Zakrzewski
2 Modelowanie matematyczne zagadnień chłodzenia i stabilności termicznej elektromagnesów nadprzewodnikowych prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski
3 Badania efektywności wodnej pompy ciepła w warunkach oblodzenia wymiennika dolnego źródła ciepła prof. dr hab. inż. Bogusław Zenon Zakrzewski
4 Vurtual Integrated Partnering (VIP) for SME Service, Technology anf Information Providers in the European Maritime Sector (akronim: EuroVIP) dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski, prof. ZUT
5 Aparatura pomiarowa do badań zdarzeń dynamicznych w strefie pola bliskiego i akustycznej warstwy przyściennej dr hab. inż. Wojciech Zeńczak
6 Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zadanie 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski
7 Badanie wpływu odszraniania na efektywność powietrznej pompy ciepła. prof. dr hab. inż.  Bogusław Zenon Zakrzewski
8 Badania modelowe kotłów fluidalnych w aspekcie nowych, proekologicznych technologii energetycznych w siłowniach okrętowych dr hab. inż. Wojciech Zeńczak
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Badania wpływu właściwości  membran i warunków procesu na mechanizm destrukcji membranw procesiedestylacji membranowej prof. dr hab.inż. Marek Gryta
2 Nietoksyczne pigmenty fosforanowe do farb antykorozyjnych prof.dr hab. inż. Barbara Urszula Grzmil
3 Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca prof. dr hab. Inż. Mirosława Helena El Fray
4 Modyfikacja proadhezyjna powierzchni stalowych pod organiczne warstwy wierzchnie dr inż. Krzysztof Kowalczyk
5 Modyfikowane nanonapełniaczami węglowymi polimerowe powłoki elektroprzewodzące zawierające domeny dielektryczne. mgr inż. Szymon Piotr Kugler
6 Wysokozaawansowane spoiwa klejowe do konstrukcji lotniczych dr inż. Agnieszka Honorata Kowalczyk
7 Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznego żelaza oraz nanokrystalicznych azotków, węglików i tlenków oraz określonych wielkościach krystalitów dr inż. Rafał Pelka
8 Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizacje stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski
9 Funkcjonalizowane sferyczne nanostruktury węglowe o istotnych właściwościach elektrochemicznych mgr inż. Karolina Anna Wenelska
10 Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku prof. dr hab. inż.  Walerian Arabczyk
11 Badania nad nowymi fotosieciowalnymi biomateriałami zawierającymi pochodne kwasów tłuszczowych mgr inż . Jędrzej Skrobot
12 Badania nad procesem magazynowania wodoru na nowych układach molekularnych opartych na palladzie i mezoporowatych nanosferach węglowych prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk
13 Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nanostrukturach węglowych prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
14 Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na wybrane procesy biochemiczne dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT
15 Badania właściwości adsorpcyjnych, fotokatalitycznych i dezynfekcyjnych TiO2 funkcjonalizowanego depozytami grafenu. prof. dr hab. inż.  Antoni Waldemar Morawski
16 Badania chiralnych cieczy jonowych oraz układów katalicznych na bazie chiralnych cieczy jonowych i katalizatorów metalicznych w reakcji Dielsa-Aldera dr hab. inż. Ewa Katarzyna Janus
17 Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych dr  inż. Iwona Anna Pełech
18 Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
19 Przemysłowe kleje konstrukcyjne o właściwościach samoprzylepnych prof. dr hab. inż.  Zbigniew Czech
20 Materiały powłokowe sieciowane wysokoefektywnymi fotoinicjatorami kationowymi z zastosowaniem techniki UV-LED dr inż. Krzysztof Kowalczyk
21 Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca prof. dr hab. inż.  Mirosława Helena El Fray
22 Pomocnicze zasilacze SOFC w rozwiązaniach hałasu i emisji prof. dr hab. inż.  Zdzisław Jaworski
23 Wroby budowlane fotoaktywne w zakresie promieniowania słonecznego o właściwościach antybakteryjnych i samooczyszczających się dr hab. inż. Magdalena Janus
24 Badanie właściwości fizyko-chemicznych fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu modyfikowanego niemetalami - właściwości magnetyczne, absorpcji światła, strukturalne i powierzchniowe oraz ich wpływ na aktywność fotokatalityczną ditlenku tytanu dr inż. Diana Dolat
25 Harvesting solar energy with multifunctional glass-polymer windows prof. dr hab. inż. Mirosława Helena El Fray
26 Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym prof. dr hab. inż.  Mirosława Helena El Fray
27 Badania wpływu warunków procesu na stabilność i charakterystykę pracy membran w fotokatalitycznych reaktorach membranowych dr hab. inż. Sylwia Halina Mozia, prof. ZUT
28 Badania nad syntezą nanokompozytów opartych na nanostrukturalnych formach węgla i poliolefinach do zjawiska uniepalnienia. dr hab. Xuecheng Chen
29 Badania nad syntezą i analizą właściwości fotokatalitycznych i antygrzybiczych mezoporowatych nanostruktur krzemionki o kształcie cylindrycznym i sferycznym funkcjonalizowanych dwutlenkiem tytanu mgr inż. Krzysztof Cendrowski
30 Badania nad biofunkcjonalizacją ferromagnetycznego grafenu i kilkuwarstwowego grafenu o kontrolowanej wielkości płatków prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
31 Biodegradowalne kopolimery amfifilowe zawierające naturalnie bioaktywne składniki dla projektowania nowoczesnych materiałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej prof. dr hab. inż. Mirosława Helena El Fray
32 Badania porównawcze hydrodynamiki płynu oraz transportu masy w klasycznych aparatach mieszających i mieszalniku magnetycznym dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT
33 Badanie kinetyki reakcji zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo-amoniak dr inż. Rafał Pelka
34 Understanding Human Tissue Interaction with Medical DevicesUNITISS prof. dr hab. inż.  Mirosława Helena El Fray
35 Badanie fotochemicxznego rozkladu benzo-[a]-pirenu na powierzchni farby fotokatalitycznej i analiza produktów jego rozkładu dr hab. inż.  Beata Anna Tryba, prof. ZUT
36 Materiały budowlane o właściwościach fotokatalitycznych Dr hab. inż. Magdalena Janus
37 Badania nad syntezą i funkcjonalizacją grafenu i kilkuwarstwowego grafenu mgr inż . Małgorzata Wojtoniszak
38 Otrzymywanie i badanie właściwości fizyczno-chemicznych nowych fotokatalizatorów do wytwarzania węglowodorów alifatycznych dr inż. Aleksandra Heciak
39 Subwencja na zakup aparatury w programie FOCUS GRANTY prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
40 Rozwój systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe i integracja do układu bezzałogowego pojazdu (mini-UAV). Cz. krajowa (MNiSzW) prof. dr hab. inż.  Zdzisław Jaworski
41 Rozwój systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe i integracja do układu bezzałogowego pojazdu (mini-UAV). Cz. Zagraniczna FCH Jonit Undertaking prof. dr hab.  inż. Zdzisław Jaworski
42 Development of film and coating products to replace conventional high volatile organic content and heavy metal filled formulations for the speciality electrically conductive coating market prof. dr hab. inż. Tadeusz Józef  Spychaj
43 Opracowanie efektywnej metody otrzymywania nanorurek, nanowłokien i nanokapsułek węglowych z metanu dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, prof. ZUT
44 Przeciwdrobnoustrojowe warstwy wierzchnie na elastomerach termoplastycznych prof. dr hab. inż. Mirosława Helena El Fray
45 Karboksymetyloskrobia: technologia otrzymywania, charakterystyka fizykochemiczna i badania nad stosowaniem prof. dr hab.  inż. Tadeusz Józef Spychaj
46 Badania nad technologią separacji i dyspersji jednościennych nanorurek węglowych na przewodzące i półprzewodnikowe prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk
47 Synteza oraz badania aktywności przeciwnowotworowej nowych, potencjalnie bioizosterycznych pochodnych pirymidyno-2-tionu i pirydyno-2-tionu. dr hab. Jacek Grzegorz Sośnicki, prof. ZUT
48 Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych faz w układzie V2O5-Nb2O5-Sb2O4 prof. dr hab. inż. Elżbieta Teresa Filipek
49 Badania procesu otrzymywania specjalnych pigmentów nanofosforanowych prof. dr hab. inż.  Barbara Urszula Grzmil
50 Badanie włąciwości katalitycznych katalizatorów kobaltowych w reakcji rozkładu amoniaku dr hab. inż. Zofia Maria Lendzion-Bieluń
51 Odchlorowodorowanie dichloropropanoli do epichlorohydryny glicerynowej prof. dr hab. inż.  Eugeniusz Milchert
52 Współpraca Polska-Japonia w badaniach nad otrzymaniem TiO2 fotoaktywnego w zakresie promieniowania widzialnego prof. dr hab. inż.  Antoni Waldemar Morawski
53 Badanie reakcji zachodzących w układzie nanokrystaliczne ciało stałe - faza gazowa na przykładzie procesu azotowania amoniakiem nanokrystalicznego żelaza dr  inż. Rafał Pelka
54 Opracowanie jednoetapowej metody otrzymywania sorbentu węglowego na bazie odpadów polimerowcych, zawierającego aktywne domieszki nieorganiczne dr hab. inż. Jacek Przepiórski, prof. ZUT
55 Oczyszczanie odlotowych gazów przemysłowych z lotnych związków organicznych (LZO) za pomocą plazmy niskotemperaturowej z zastosowaniem reaktorów koronowych i / lub reaktorów hybrydowych koronowo - katalitycznych dr  inż. Wojciech Józef Paterkowski
56 Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepko-sprężystych dr inż. Sylwia Peryt-Stawiarska
57 Opracowanie metody funkcjonalizacji i separacji jednościennych nanorurek węglowych w procesie funkcjonalizacji egzohedralnej związkami soli diazoniowych oraz aminosilanami prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk
58 Technologia syntezy systemu kontrolowanego uwalniania leku opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
59 Strukturalne taśmy samoprzylepne na bazie poliakrylanów prof. dr hab.  inż. Zbigniew Czech
60 Wpływ materiałów i struktury laminatów poliestrowo-szklanych na ich odporność na udar balistyczny prof. dr inż.  Wacław Stanisław Królikowski
61 Epoksydowanie 1,5,9-cyklododekatrienu nadtlenkiem diwodoru do 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego dr inż. Grzegorz Lewandowski
62 Określenie wpływu ditlenku tytanu indukowanego światłem i aktywności wody na wzrost grzybów występujących w środowisku pomieszczeń zamkniętych dr hab. inż. Agata Barbara Markowska-Szczupak
63 Epoksydacja alkoholi allilowych na katalizatorze Ti-SBA-15 dr hab. inż.  Agnieszka Mariola Wróblewska, prof. ZUT
64 Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznych azotków żelaza o określonych wielkościach krystalitów dr inż. Rafał Pelka
65 Układy katalityczne na bazie pirydyniowych cieczy jonowych i kwasów Lewisa – zastosowanie w wybranych procesach cykloaddycji prof. dr hab. inż.  Eugeniusz Milchert
66 Inwestycja Aparaturowa Laboratorium Kompozytów Polimerowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Józef Spychaj
67 Opracowanie procesu produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianowo-półwodzianową dr inż.  Bogumił Kic
68 Modyfikacja radiacyjna nowych elastomerów termoplastycznych zawierających nanocząstki prof. dr hab.  inż. Mirosława Helena El Fray
69 Synteza i właściwości kopolimerów estrowych dla technologii mikroenkapsulacji dr  inż. Agnieszka Monika Kozłowska
70 Lane materiały nanokompozytowe z poli(metakrylanu metylu) i organofilizowanego montmorylonitu dr  inż. Krzysztof Kowalczyk
71 Opracowanie metody oznaczania powierzchni aktywnej katalizatora w warunkach procesowych dr  inż. Izabella Danuta Jasińska
72 Opracowanie syntezy nanorurek węglowych w procesie chemicznego osadzania par na katalizatorach zawierających metale ziem rzadkich prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
73 Preparatyka i badania fotokatalizatorów ditlenek tytanu-węgiel do oczyszczania wody i ścieków prof. dr hab. inż.  Antoni Waldemar Morawski
74 Otrzymywanie nanokrytalicznego tlenku cyrkonu domieszkowanego jonami terbu do zastosowań w fotonice prof. dr hab. inż. Urszula Teresa Narkiewicz
75 Modelowanie przepływu burzliwego ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
76 Preparatyka i badanie aktywności fotokatalitycznej katalizatorów ditlenku tytanu modyfikowanych związkami wolframu dr hab. inż. Beata Anna Tryba, prof. ZUT
77 Zastosowanie pirolizy do badań składu poliakrylanowych klejów samoprzylepnych prof. dr hab. inż.  Zbigniew Czech
78 Badania doświadczalne i modelowanie procesu bioadsorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych prof. dr hab. Józef Franciszek Nastaj
79 Hybrydowy cykliczny proces adsorpcji PSA-TSA z wielowarstwowym złożem adsorbentów w zastosowaniu do usuwania i odzyskiwania wieloskładnikowej mieszaniny VOCS z gazów odlotowych prof. dr hab.  inż. Józef Franciszek Nastaj
80 Badania nad zastosowaniem ditlenku tytanu w fotokatalitycznych reaktorach membranowych dr hab. inż.  Sylwia Halina Mozia, prof. ZUT
81 Praktyczne sposoby rozdziału przewodzących i półprzewodzących jednościennych nanorurek węglowych oraz badanie ich kluczowych właściwości elektrycznych i optycznych prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
82 Badania nad sieciowaniem poliakrylanowych klejów samoprzylepnych w celu otrzymania samoprzylepnego kleju strukturalnego dr inż. Agnieszka Honorata Kowalczyk
83 Dyspergowane w wodzie etykiety samoprzylepne prof. dr hab.  inż. Zbigniew Czech
84 Synteza i charakteryzacja nowych materiałów, potencjalnych matryc laserowych i luminoforów, otrzymywanych na bazie wolframianów(VI) i molibdenianów(VI) metali ziem rzadkich dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz
85 Preparatyka i badanie właściwości fiyzko-chemicznycy nanokrystalicznych azotków i węglikoazotkow żelaza w matrycy węglowej prof. dr  hab. Inż. Walerian Arabczyk
86 Utlenianie heksafluoropropylenu do tlenku heksafluoropropylenu prof. dr hab.  inż. Zbigniew Czech
87 Stypendium naukowe ustanowione przez Ministra dla wybitnego młodego naukowca prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
88 Badania separacji etanolu w bioreaktorze membranowym dr hab. inż.  Marek Michał Gryta, prof. ZUT
89 Badanie aktywności katalitycznej systemów platyna-tlenek ceru w reakcji utleniania tlenku węgla dr hab. inż. Rafał Jan Wróbel
90 ”Nowe monomery 1-propenoksylowe: nowe układy katalityczne, aspekty technologiczne, nowe polimery kompozytowe” dr  inż. Magdalena Urbala
91 Otrzymywanie nanokrystalicznego tlenku cynku domieszkowanego metalami prof. dr hab. inż.  Urszula Teresa Narkiewicz
92 Dwustopniowy reaktor ciśnieniowy do produkcji nawozów amonowych prof. dr hab. inż.  Zdzisław Jaworski
93 Nowa technologia do otrzymywania katalizatora żelazowego preredukowanego do syntezy amoniaku prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
94 Opracowanie efektywnej metody rozdziału jednościennych nanorurek węglowych przewodzących od półprzewodnikowych prof. dr hab. Ewa Iwona Mijowska
95 Synteza i właściwości nanosrtrukturalnych układów polimerowych dla inżynierii tkankowej prof. dr hab.  inż. Mirosława Helena El Fray
96 Opracowanie metody otrzymywania nanorurek węglowych na katalizatorach niemagnetycznych i ich stabilnej dyspersji prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk
97 Wysokozaawansowane odporne termicznie materiały polimerowe z żywic izocyjanianowo-epoksydowych dr inż. Ryszard Tadeusz Pilawka
98 Epoksydacja alkoholi allilowych na katalizatorze tytanowo-silikalitowym Ti-MWW prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert
99 Otrzymywanie pochodnych norbornenu w reakcji Dielsa-Aldera w środowisku pirolidyniowych cieczy jonowych prof. dr hab. inż.  Eugeniusz Milchert
100 Badania nad syntezą i sieciowaniem samoprzylepnych klejów strukturalnych na bazie poliakrylanów prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
101 Optymalizacja składu i warunków wytwarzania katalizatora kobaltowo-molibdenowego modyfikowanego chromem i potasem do syntezy amoniaku dr hab. inż. Dariusz Krzysztof Moszyński
102 Regio- i stereoselektywna synteza pochodnych piperydyny przy wykorzystaniu elektronoakceptorowego charakteru amidowej i tioamidowej grupy funkcyjnej. Synteza układów bicyklicznych. dr hab. Jacek Grzegorz Sośnicki, prof. ZUT
Akademickie Centrum Informatyki
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu
1 Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej. prof. dr hab. Bogusław Machaliński,   ZUT - dr inż. Krzysztof Bogusławski