Obecnie

Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi z siedzibą w Lipniku gminy Stargard Szczeciński jest jednostką uczelnianą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, podległą bezpośrednio prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni. Jednostka działa na podstawie zarządzenia nr 109 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 02.11.2010 r., prowadząc działalność gospodarczą, głównie w zakresie obsługi nieruchomości rolnych, będących własnością Uczelni oraz współpracując z jednostkami doświadczalnymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, znajdującymi się na terenie Ośrodka Doświadczalnego.

 

Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem poprzez:

  1. administrowanie – polegające na wykonywaniu czynności związanych z nadzorem właścicielskim oraz z bieżącą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem ich w dobrym stanie technicznym (remonty);
  2. wydzierżawianie i wynajmowanie – polegające na oddawaniu nieruchomości do odpłatnego korzystania osobom prawnym i fizycznym na zasadach określonych w umowie;
  3. przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż nieruchomości;
  4. ulepszanie (rozwój) nieruchomości – polegające głównie podnoszeniu wartości nieruchomości poprzez wprowadzanie planów zagospodarowania przestrzennego na tereny rolne oraz wykonywanie geodezyjnych prac scaleniowych i podziałowych. 

 

  

Aktualnie, wg obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, w obszarze działania Ośrodka znajduje się ok. 1085 ha gruntów o przeznaczeniu rolnym oraz ok. 110 ha gruntów o przeznaczeniu nierolnym.