Aktualności Działu Socjalnego

Pomoc finansowa w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświątecznym 02.10.2017 09:31

Dział Socjalny informuje, że pracownicy ZUT mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie przedświątecznym finansowaną przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc socjalna przyznawana jest na wniosek uprawnionego.

Prosimy o zgłaszanie się do dnia 03.11.2017 r. z wypełnionym wnioskiem do Działu Socjalnego ZUT, Al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, pokój 26 w godzinach 08.00-15.00.

Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej określonej na podstawie wysokości miesięcznego dochodu osiągniętego w 2016 r. przypadającego na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym  (zgodnie z § 12 i 8 Regulaminu ZFŚS).

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku.

W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2017 r. lub zmiany sytuacji materialnej prosimy o złożenie oświadczenia o wysokości dochodu za 2016 r. i ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dołączenie odpowiednich dokumentów.

Wysokość świadczenia pieniężnego  w 2017 r.

Grupa

I

II

III

IV

V

Dochód

0-870

871-1350

1351-2100

2101-3700

Pow. 3700

Kwota brutto

900

800

700

600

500