Sport i rekreacja

Działalność sportowo-rekreacyjna

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do sportu i rekreacji

  • oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2017 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (PIT-37 za  2017 r.). W przypadku gdy dochód na członka rodziny przekracza 3700 zł brutto uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu lub jeżeli dochód został wcześniej określony przy składaniu wniosków o dofinansowanie do wypoczynku w 2018 r. 
  • oryginał faktury lub rachunku wystawionego na uprawnionego

Dofinansowanie będzie przyznawane w zależności od wysokości wystawionej faktury/rachunku do kwoty określonej odpowiednio w I-III grupach dochodowych w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 

IIIIII
Dochód (brutto)do 1350 zł 1351-3700 złpowyżej 3700
Kwota dofinansowania200 zł 160 zł do 120 zł 

Refundacja świadczenia odbywać się będzie na bieżąco do wykorzystania kwoty zabezpieczonej w planie rzeczowo-finansowym na dany rok.

Uprawniony będzie mógł skorzystać z dofinansowania jednorazowo co dwa lata.

 

Wniosek należy składać do 20 listopada 2018 r. 

Dział Socjalny ZUT 

Budynek Jednostek Międzywydziałowych

Al. Piastów 48, pok. 23

Więcej informacji 91 449 41 24 lub ads@zut.edu.pl

Wniosek o dofinansowanie do sportu i rekreacji