Podyplomowe Studia Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze

 

1. Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych

 

Oferta studiów podyplomowych „Modelowanie informacji i techniki CAD w budownictwie
 i architekturze” skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli zawodów związanych
z budownictwem i architekturą (architekci, inżynierowie budownictwa – projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru).

Podczas studiów słuchacze opanują podstawy projektowania w oprogramowaniu ArchiCAD, Maya, Revit oraz zgłębią proces komputerowego wspomagania projektowania od fazy koncepcyjnej do tworzenia dokumentacji, projektowania i opracowywania wizualizacji 3D. Uczestnicy zajęć poznają teoretyczne, jak i praktyczne podstawy prowadzenia projektów przy użyciu metodologii BIM.

Absolwenci studiów podyplomowych, oprócz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają możliwość ukończenia kursu modelowania i drukowania 3D oraz uzyskania międzynarodowych certyfikatów firmy Autodesk.

 

2. Wymagania stawiane kandydatom

 

Studia podyplomowe „Modelowanie informacji i techniki CAD w budownictwie
i architekturze” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach technicznych.

 

3. Kolejność przyjęć na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa od 10 lipca do 25 września 2018 roku. Rejestracja odbywa się elektronicznie poprzez stronę Uczelni.

https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Kwestionariusz osobowy zostanie wygenerowany po zarejestrowaniu.

4. Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w trakcie 11 zjazdów (sobota , niedziela) od 8.00-15.00.

5. Opłaty

Całkowity koszt studiów: 3 500 zł. Istnieje możliwość płacenia w ratach.

6. Wymagane dokumenty:

  •  kwestionariusz osobowy (wygenerowany w systemie),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo  zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (do czasu dostarczenia dyplomu),
  •  kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  •  jedno zdjęcie.

 

 

7. Dokumenty należy składać na adres:

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin,
Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie, sekretariat – pokój 331,
w godz. 8:00 – 15.00.

Kontakt:
tel. 91 449 48 14, email: mitcba@zut.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Wiesława Cieślewicz, tel. 663 882 809,
email: wcieslewicz@zut.edu.pl