Programy edukacyjne

PROGRAMY EDUKACYJNE I OFERTY STYPENDIALNE

skierowane dla studentów

 

ERASMUS PLUS

Program Erasmus + wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program "Uczelnie się przez całe życie", w którego skład wchodził ERASMUS.

Cele programu ERASMUS + -> Szkolnictwo wyższe -> Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • zwiększenie zatrudnialności (absolwentów uczelni)
 • poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia
 • promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej
 • zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów (nabywanie dodatkowych umiejętności)
 • zwiększenie przystawalności szkolnictwa wyższego do wymogów rynku pracy
 • wsparcie współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami

 

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej ERASMUS PLUS.

 

VULCANUS IN JAPAN

Program skierowany jest do studentów UE i daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego. Program umożliwia:

 • jednotygodniowe seminarium w Japonii
 • 4-miesięczny kurs języka japońskiego
 • 8-miesięczne praktyki w wiodących firmach japońskich, np. Toyota, Bosch Automotive Systems (JapanP, Honda, Toschiba.

 

Selekcja kandydatów odbywa się na podstawie przesłanych aplikacji, w tym wyników w nauce, opinii opiekunów na wydziale macierzystym, znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej motywacji. Kandydat musi spełnić jednocześnie poniższe warunki:

 • posiadać obywatelstwo UE
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia
 • studiować w jednej z dziedzin: inżynieria, nauki ścisłe
 • znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

 

Zakwalifikowani studenci otrzymują grant w wysokości 2 000 000 jenów, które przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z dojazdem oraz kosztów utrzymania.

 

Więcej na stronie internetowej VULCANUS IN JAPAN

 

IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Organizacja IAESTE ma na celu pozyskiwanie zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów polskich uczelni kształcących się na kierunkach technicznych. Praktyki obejmują okres 6-12 tygodni i mogą być realizowane w ponad 90 krajach świata. Podczas praktyki student otrzymuje kieszonkowe w wysokości ustalonej dla danego kraju goszczącego, które ma na celu pokrycie kosztów utrzymania w kraju docelowym.

 

Więcej informacji na stronie Komitetu Lokalnego IAESTE przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 

PLACEMENT UK

Oferta płatnych praktyk zawodowych (marketing, HR, IT, biznes i administracja) organizowanych na terenie Zjednoczonego Królestwa skierowana do studentów:

 • obywateli UE
 • posiadających praktykę zawodową wpisaną w program kształcenia na studiowanym kierunku

 

Więcej informacji oraz oferty praktyk dostępne są na stronie PLACEMENT UK.

 

AIESEC

Organizacja AIESEC jest jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Działalnośći AIESEC opiera się na umożliwieniu młodym ludziom rozwoju 5 kompetencji:

 • przedsiębiorczości
 • odpowiedzialności społecznej
 • inteligencji emocjonalnej
 • umiejętności pracy w globalnym środowisku
 • aktywnego uczenia się.

 

W ramach swojej działalności AIESEC umożliwia swoim członkom wyjazd na praktykę zagraniczną. Dla studentów uczelni technicznych proponuje zagraniczne praktyki zawodowe o charakterze technicznym, ściśle związane ze studiowanym kierunkiem, a w szczególności:

 • nauk technicznych
 • elektrotechniki
 • mechaniki
 • inżynierii
 • biotechnologii
 • informatyki

 

Więcej informacji na stronie organizacji AIESEC.

 

 

GFPS Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia - w Polsce, w Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS - Polska i i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stypendia są przyznawane na 5 miesięcy (kwiecień-sierpień/październik-luty).

O stypendium mogą się ubiegać obywatele polscy:

 • studenci studiów stacjonarnych (do ukończenia 26. roku życia)
 • asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30. roku życia)

 

Więcej informacji na stronie GFPS