Opłaty

Wysokość opłat semestralnych za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 ustala się wysokość opłat semestralnych za usługi edukacyjne, które wynoszą:

1. Semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych:

WYDZIAŁ

DYSCYPLINA NAUKOWA

OPŁATA (w zł)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

Zootechnika

3.000

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Automatyka i robotyka

1.950

Elektrotechnika

1.950

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Informatyka

1.800

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Budowa i eksploatacja maszyn

1.800

Inżynieria materiałowa

1.800

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

Rybactwo

2.100

Technologia żywności i żywienia

2.100

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Inżynieria chemiczna

1.500

Inżynieria chemiczna*

2.500

Technologia chemiczna

1.500

Technologia chemiczna*

2.500

* prowadzone w języku angielskim

2. Opłata za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce (form zajęć wchodzących w skład danego modułu/przedmiotu) pobierana jest na:

a)  stacjonarnych studiach doktoranckich; opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki 10 zł za godzinę zajęć;

b)  niestacjonarnych studiach doktoranckich; opłata ta określana jest jako iloczyn liczby godzin powtarzanych form zajęć danego modułu/przedmiotu w semestrze oraz stawki za godzinę zajęć, liczonej jako iloraz wysokości opłaty za dany semestr i łącznej liczby godzin w semestrze.

3. Od doktorantów (w tym cudzoziemców) deklarujących udział w odpłatnych zajęciach prowadzonych w językach obcych pobierane są opłaty od każdego doktoranta w wysokości 14 zł za godzinę zajęć dydaktycznych.

4. Na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406, z późn. zm.) ustala się wysokość semestralnej opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 dla studentów cudzoziemców odbywających studia trzeciego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na zasadach odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia wynosi 2.500 zł.

Uchwała Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie określenia wzorów umów zawieranych między uczelnią a doktorantem studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych oraz słuchaczem studiów podyplomowych

Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie i za świadczone usługi edukacyjne oraz  do umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne i za świadczone usługi edukacyjne