Limity

Ustala się planowany limit przyjęć na I rok studiów doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018:

Wydział prowadzący

Dyscyplina naukowa

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia

10

-

zootechnika

10

10

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

10

-

budownictwo

10

-

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

10

5

elektrotechnika

10

5

Wydział Informatyki

informatyka

20

5

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

budowa i eksploatacja maszyn

20

10

inżynieria materiałowa

10

10

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

agronomia

5

-

inżynieria rolnicza

5

-

ochrona i kształtowanie środowiska

7

-

ogrodnictwo

8

-

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

rybactwo

10

1

technologia żywności i żywienia

10

1

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

inżynieria chemiczna

50

10

inżynieria chemiczna *

10

10

technologia chemiczna

50

10

technologia chemiczna *

10

10

Ogółem

275

87

*studia prowadzone w języku angielskim