Umowna działalność badawcza

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku prace w ramach odpłatnej działalności badawczej prowadzone  są w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21.

 

Umowna działalność badawcza

1. Zarządzenie nr 9 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania i zawierania  umów o prace badawcze  z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi w ramach odpłatnej działalności badawczej

2. Pismo okólne nr 3 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie rejestracji prac prowadzonych w ramach odpłatnej działalności badawczej

3.  Zarządzenie nr 19 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2 z dnia 05 stycznia 2009 r. 

4. Zarządzenie nr 50  z dnia 30  czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad gospodarowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie środkami na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia lub o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi"

5. Zarządzenie nr 64 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do podpisywania umów na wykonanie prac badawczych

6. Zarządzenia nr 12 z dnia 10 marca 2017 r.  sprawie zasad określających wysokość i podział kosztów  pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i  pozabadawczej oraz w projektach finansowanych ze środków funduszy zewnętrznych

7. Pismo okólne nr 4 z dnia 05 stycznia 2009 r. w sprawie objęcia podatkiem VAT usług naukowo- badawczych i umownej (odpłatnej )działalności badawczej