Zakres działalności


Organizowanie  funkcjonowania uczelni w sprawach działalności badawczo-rozwojowej, współpracy naukowej z zagranicą oraz rozwojem kadry naukowej a w szczególności:

 1. Opiniowanie i opracowywanie wniosków do MNiSW o finansowanie działalności statutowej (UPB i BMN)
 2. Opiniowanie wniosków na Inwestycje aparaturowe i budowlane
 3. Pomoc w przygotowaniu umów, raportów dotyczących działalności wymienionych w pkt. 1 i 2
 4. Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących zasad udzielania dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Zachodniopomorskiego dla publicznych uczelni wyższych, w szczególności  na przedsięwzięcia i działania wspierające rozwój nauki w województwie zachodniopomorskim
 5. Opracowywanie uczelnianych planów oraz sprawozdań dotyczących działalności badawczo – rozwojowej.
 6. Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz spraw dotyczących okresowej oceny nauczycieli akademickich
 7. Rozwój kadry naukowej
 8. Współpracą naukową z zagranicą (umowy międzynarodowe, staże zagraniczne, wymiana osobowa z zagranicą)
 9. Nagrody resortowe oraz nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.
 10. Promocja doktorska i habilitacyjna, doktorat honoris causa.
 11. Obsługa administracyjna posiedzeń: Senackiej Komisji ds. Nauki i Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń - w zakresie merytorycznych prac działu.