Zakres działalności


Organizowanie całokształtu funkcjonowania uczelni w sprawach działalności badawczo-rozwojowej, odpłatnej działalności badawczej, współpracy naukowej z zagranicą oraz rozwojem kadry naukowej a w szczególności:

 1. Opiniowanie i opracowywanie wniosków do MNiSW o finansowanie działalności statutowej (UPB i BMN)
 2. Opiniowanie wniosków do NCBiR, NCN i MNiSW o finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych
 3. Opiniowanie wniosków na Inwestycje aparaturowe i budowlane
 4. Pomoc w przygotowaniu umów, raportów rocznych i końcowych dotyczących działalności wymienionych w pkt. 2 i 3
 5. Opracowywanie uczelnianych planów oraz sprawozdań dotyczących działalności badawczo – rozwojowej.
 6. Obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz spraw dotyczących okresowej oceny nauczycieli akademickich
 7. Opiniowanie umów o prace naukowo – badawcze w ramach ODB
 8. Przygotowanie zestawienia umów z zakresu ODB
 9. Rozwój kadry naukowej
 10. Współpracą naukową z zagranicą (umowy międzynarodowe, staże zagraniczne, wymiana osobowa z zagranicą)
 11. Nagrody resortowe oraz nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.
 12. Promocja doktorska i habilitacyjna, doktorat honoris causa.
 13. Obsługa administracyjna posiedzeń: Senackiej Komisji ds. Nauki i Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń - w zakresie merytorycznych prac działu.