Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów

Laureaci i finaliści olimpiad/konkursów

1.    Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych przyjmowani są na studia pierwszego stopnia z uwzględnieniem preferencji polegających na przyznaniu kandydatowi maksymalnej liczby punktów w procesie rekrutacji.

2.  Kandydaci na studia mogą skorzystać z preferencji w procesie rekrutacji na dany kierunek studiów jednorazowo.

3.  Potwierdzeniem uzyskania przez kandydata statusu laureata lub finalisty jest odpowiednie zaświadczenie składane wraz z kompletem dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia wyższe w danym roku akademickim.

 

Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami