Kierunki studiów - stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • Biotechnology in animal production and environmental protection,
  • biotechnologia w produkcji roślinnej,
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska,
  • bioinżynieria produkcji żywności

 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • hodowla zwierząt gospodarskich,
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • BUDOWNICTWO - proponowane specjalności:

  • budownictwo energooszczędne,
  • budownictwo hydrotechniczne

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:

  • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
  • gospodarka nieruchomościami,
  • gospodarka turystyczna,
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie,
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA - proponowane specjalności:

  • systemy sterowania procesami przemysłowymi,
  • sterowanie w układach robotycznych

 • ELEKTROTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • systemy elektroenergetyczne
  • urządzenia i instalacje elektryczne

 • TELEINFORMATYKA - proponowane specjalności:

  • sieci teleinformatyczne i systemy mobilne,
  • systemy teletransmisyjne

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA

  • inżynieria oprogramowania,
  • Internet w zarządzaniu,
  • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi,
  • systemy komputerowe i technologie mobilne
  • grafika komputerowa i systemy multimedialne,
  • inteligentne aplikacje komputerowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności:

  • efektywność energetyczna,
  • energetyka konwencjonalna,
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych,
  • spawalnictwo i techniki łączenia
  • konstrukcje lekkie

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w języku angielskim  - proponowane specjalności:

  • processing of polimer materials
  • lightweight structures

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn,
  • urządzenia mechatroniczne

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyka, organizacja i technologia transportu,
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -proponowane specjalności:

  • inżynieria jakości,
  • logistyka przemysłowa,
  • zarządzanie energią i środowiskiem

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA  KRAJOBRAZU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA - proponowane specjalności:

  • geoinformatyka,
  • obszary wrażliwe

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:

  • ocena staniu zagrożeń środowiska,
  • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proponowane specjalności:

  • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
  • pozyskiwanie i konwersja masy na cele energetyczne

 • OGRODNICTWO - proponowane specjalności:

  • produkcja owoców warzyw i ziół,
  • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

 • ROLNICTWO - proponowane specjalności:

  • doradztwo w agroturyzmie,
  • doradztwo rolnicze

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
 • RYBACTWO - proponowane specjalności:

  • akwakultura,
  • eksploatacja biologicznych zasobów wód,
  • ochrona środowiska wodnego

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - proponowane specjalności:

  • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności,
  • technologia i biotechnologia żywności,
  • technologia rybna,
  • żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • OCEANOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • projektowanie i budowa obiektów oceanotechnicznych,
  • projektowanie i budowa systemów energetycznych

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym,
  • transport paliw,
  • transport żywności 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • CHEMIA - proponowane specjalności:

  • chemia bioorganiczna,
  • chemia ogólna i analityka chemiczna

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:

  • informatyka procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu,
  • inżynieria procesów wytwarzania olefin

 • NANOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • nano-biomateriały,
  • nanonauki i nanotechnologie

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:

  • biopolimery i biomateriały,
  • biotechnologia przemysłowa,
  • Inorganic Chemical Technology,
  • technologia leków i pestycydów,
  • technologia nieorganiczna,
  • technologia podstawowej syntezy organicznej,
  • technologia środków pomocniczych i kosmetyków,
  • technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów,
  • technologia wody i inżynierii środowiska,
  • technologie jądrowe