Opłaty

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA WYŻSZE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 1. Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia tzw. opłaty rekrutacyjne wynoszą odpowiednio:

  • na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo - 125 zł
  • na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, wzornictwo - 75 zł
  • na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: pozostałe kierunki studiów -  75 zł

 2. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz laureaci konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości:  10 zł
 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 i 2 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 4. W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną: Opłaty można dokonać w:

  • oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druczek wpłaty),
  • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy).     

   Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift:WBKPPLPP

   Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane będą sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koniec kandydata w ISR w terminie ok. 3-5 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

 5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z niniejszego komunikatu,
  • udokumentowanej nieobecności kandydata na sprawdzianie umiejętności plastycznych, teście kwalifikacyjnym.

 6. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej opiniuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i akceptuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w przypadku kandydata - cudzoziemca opiniuje i akceptuje Prorektor ds. Kształcenia.
 7. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć odpowiednio w Dziale ds. Studenckich lub w Dziale Kształcenia (kandydaci cudzoziemcy) w terminie:

  • do 30 listopada 2017 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  • do 30 kwietnia 2018 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

 8. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego. 

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE - TABELA

Wysokości opłat semestralnych za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 (semestr niestacjonarnych studiów I i II stopnia na poszczególnych kierunkach)

WYDZIAŁ PROWADZĄCY

KIERUNEK STUDIÓW

OPŁATA (w zł)

 STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ

BIOTECHNOLOGII 
I HODOWLI ZWIERZĄT

Biologia

1.600

1.600

Biotechnologia

1.850

1.850

Kynologia

1.950

-

Zootechnika

1.850

1.850

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY

Architektura i urbanistyka

3.400

Budownictwo

1.750

1.900

Inżynieria środowiska

1.900

WYDZIAŁ
EKONOMICZNY

Ekonomia

1.500

1.650

Turystyka i rekreacja

1.750

Zarządzanie

1.850

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Elektrotechnika

2.100

2.200

WYDZIAŁ 
INFORMATYKI

Informatyka

1.950

2.150

Inżynieria cyfryzacji

1.800

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ 
I MECHATRONIKI

Energetyka

-

1.800

Inżynieria materiałowa

1.700

1.800

Mechanika i budowa maszyn

1.700

1.800

Transport

1.700

1.800

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1.700

1.800

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA
 I ROLNICTWA

Architektura krajobrazu

2.200

Gospodarka przestrzenna

2.500

2.200

Ochrona środowiska

2.500

2.200

Odnawialne źródła energii

2.500

-

Ogrodnictwo

2.500

2.200

Rolnictwo

2.500

2.200 

Technika rolnicza i leśna 2.500  2.200

Uprawa winorośli i winiarstwo

2 400

-

WYDZIAŁ
NAUK O ŻYWNOŚCI 
I RYBACTWA

Rybactwo

1.800

1.750

Technologia żywności i żywienie człowieka

1.800

1.750

WYDZIAŁ TECHNOLOGII 
I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Inżynieria chemiczna i procesowa

1.800

1.800

Opłata semestralna za realizację pełnego cyklu kształcenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku "inżynieria materiałowa" prowadzonego w języku angielskim wynosi 3.700 zł.

Opłata za świadczone usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów lub osoby przyjęte na studia I i II stopnia:

a) w trzech jednakowych ratach, tj. do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia– za semestr zimowy oraz w trzech jednakowych ratach do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni;

b) jednorazowo do 31 października – za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni, jeżeli całkowita wysokość opłaty jest niższa od 200 zł

Studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty, mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni.