Wymagane dokumenty na studia II stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2017/2018 – semestr letni

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankietę osobową wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata;
 2. kserokopię  dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego);
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów;
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu;
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy,  stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane,  skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 7. aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),
 8. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 9. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
 10. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

powyższe dokumenty można wydrukować z internetowego systemu  rekrutacji po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.