Studia II stopnia (magisterskie)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku.
 4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Techniki Morskiej i Transportu będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5). Kierunki studiów, o których mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt. 7). Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 9. Dla kandydatów przyjmowanych na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku studiów zasady rekrutacji przyjmowane są jak w pkt 5.
 10. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed  wyznaczonym terminem testu.
 11. Kandydaci – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów  wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).
 12. STUDIA STACJONARNE

  Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr letni)

  WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  biotechnologia

  45

  zootechnika

  30

  WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  budownictwo

  30

  WYDZIAŁ EKONOMICZNY

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  ekonomia

  30

  WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  automatyka i robotyka

  45

  elektrotechnika

  45

  teleinformatyka

  45

  WYDZIAŁ INFORMATYKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  informatyka

  50

  WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  energetyka

  30

  inżynieria materiałowa

  30

  inżynieria materiałowa w języku angielskim (studia odpłatne)

  30

  mechanika i budowa maszyn

  60

  transport

  30

  zarządzanie i inżynieria  produkcji

  30

  WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  architektura krajobrazu

  30

  gospodarka przestrzenna

  30

  ochrona środowiska

  30

  odnawialne źródła energii

  30

  ogrodnictwo

  30

  rolnictwo

  30

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  mikrobiologia stosowana

  30

  rybactwo

  15

  technologia żywności i żywienie człowieka

  90

  WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  oceanotechnika

  20

  transport

  30

  WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  chemia

  30

  inżynieria chemiczna i procesowa

  45

  nanotechnologia

  30

  technologia chemiczna

  60

   

  STUDIA NIESTACJONARNE
  Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr letni)

  WYDZIAŁ INFORMATYKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  informatyka

  30

  WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  energetyka

  30

  inżynieria materiałowa

  30

  mechanika i budowa maszyn

  30

  transport

  30

  zarządzanie i inżynieria  produkcji

  30