Regulamin sprawdzianu na kierunki: architektura i urbanistyka oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA SPRAWDZIANIE UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH dla kandydatów na kierunek ARCHITEKTURA I URBANISTYKA oraz PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA w roku akademickim 2017/2018

Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1.  Sprawdzian umiejętności plastycznych trwa jeden dzień i składa się z dwóch zadań:

  1. zadanie pierwsze – rysunek odręczny z natury w wyznaczonym terminie, rozpoczęcie o godz. 9:00 - czas trwania: 260 minut, w tym przerwa 20 minut
  2. zadanie drugie – sprawdzenie wyobraźni przestrzennej, tego samego dnia, w tych samych salach, rozpoczęcie ok. godz. 14:00 - czas trwania: 60 minut bez przerwy.

 2. Na sprawdzianie umiejętności plastycznych – rysunek z natury – można posługiwać się ołówkiem 2B-6B, czarną kredką, miękką gumką, piórkiem i/lub pędzlem do czarnego tuszu. Na sprawdzian umiejętności plastycznych – test wyobraźni przestrzennej – należy przynieść ołówek średniej twardości (np. HB), przybory geometryczne: dwie ekierki linijkę z podziałką, cyrkiel oraz gumkę również średniej twardości. We wszystkie te przybory kandydat powinien zaopatrzyć się sam, w zależności od własnego uznania i przynieść je w dniu sprawdzianu umiejętności plastycznych.
 3. Jeden rysunek z natury może być wykonany tylko jedną techniką; nie dopuszcza się mieszania technik na jednym arkuszu, na przykład ołówka z piórkiem itp. Jednakże można wykonać kilka rysunków różnymi technikami. Nie dopuszcza się technik barwnych (użycia kolorów).
 4. Nie określa się liczby rysunków z natury, jednakże na jednej stronie może być tylko jeden rysunek lub szkic.
 5. Nie określa się sposobu rysowania z natury chyba, że zostanie on wskazany przed rozpoczęciem danej części sprawdzianu umiejętności plastycznych przez osoby dokonujące wprowadzenia do tematu zadania lub podany wraz z tematem zadania.
 6. Test z wyobraźni przestrzennej ma być przedstawiony rysunkowo w sposób staranny, dokładny i jednoznaczny ze różnicowaniem widoczności krawędzi i pozostawieniem linii konstrukcji. Wyklucza się twórczą interpretację tematu.
 7. Kandydat otrzymuje do rysowania z natury spięty w trwały sposób pakiet arkuszy jasnego papieru pakowego oraz arkusz A3 z zadaniem z wyobraźni przestrzennej. Nie dopuszcza się rozpinania lub dekompletowania pakietu (wyrwanie arkusza, odcięcie jego części itp.), a także rysowania na własnym papierze. Cały pakiet, wykorzystane i niewykorzystane materiały kandydat pozostawia na miejscu, przy którym pracował na sprawdzianie.
 8. Każdy kandydat otrzymuje w trakcie sprawdzianu taką samą ilość papieru. Dodatkowe arkusze nie będą wydawane chyba, że kandydat zgłosi wadę fabryczną i/lub nieumyślne uszkodzenie arkusza(-y) przed przystąpieniem do wykonania tematu zadania.
 9. Nie dopuszcza się podpisywania arkuszy, czynienia na nich adnotacji, ich nacinania lub przekłuwania, a także stosowania jakichkolwiek znaków graficznych na arkuszach i rysunkach. Na papierze mogą znajdować się jedynie rysunki. Niezastosowanie się do powyższego zapisu będzie skutkować dyskwalifikacją pracy bez jej rozkodowania i oceniania.
 10. Przed wejściem do sali w dniu sprawdzianu umiejętności plastycznych, kandydat jest obowiązany okazać osobie nadzorującej przebieg sprawdzianu umiejętności plastycznych na sali dowód osobisty (lub paszport) w celu potwierdzenia jego tożsamości, oraz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 11. Osoby przedstawiające temat zadania na sprawdzianie, będą udzielać wyjaśnień w tym zakresie przed rozpoczęciem sprawdzianu.
 12. Osoby nadzorujące przebieg sprawdzianu w sali nie udzielają odpowiedzi dotyczących sposobu rozwiązania zadania; w wypadkach pojawienia się wątpliwości u kandydata zwrócą się one o pomoc do osób przedstawiających temat zadania.
 13. Nie dopuszcza się zmiany miejsca zajętego przez kandydata w dniu sprawdzianu. Wyjątek stanowią czynności związane z koniecznością dokonania oceny przez kandydata poszczególnych etapów jego pracy, np. obejrzenie pracy z większej odległości, w innych warunkach oświetlenia itp. oraz zapisy zawarte w punkcie 19. niniejszego regulaminu. Jednak wspomniane wyżej czynności należy wykonać nie zakłócając spokoju w sali, a w szczególności nie utrudniając pracy innym kandydatom.
 14. Nie dopuszcza się rejestracji wizualnej (filmowanie, fotografowanie, skanowanie itp.) przebiegu sprawdzianu umiejętności plastycznych, poszczególnych części i/lub etapów pracy oraz finalnego jej efektu.
 15. Kandydat obowiązany jest we własnym zakresie kontrolować upływający czas przeznaczony na wykonanie zadania.
 16. W trakcie trwania sprawdzianu umiejętności plastycznych zabrania się spożywania posiłków (za wyjątkiem napojów orzeźwiających), palenia tytoniu, prowadzenia głośnych rozmów, używania telefonów komórkowych (za wyjątkiem sporadycznego korzystania z funkcji czasomierza i/lub kalkulatora), publicznego odtwarzania muzyki lub zakłócania w inny sposób spokoju w sali.
 17. Zdarzenia szczególne lub inne ważne okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg sprawdzianu, należy niezwłocznie zgłosić osobie nadzorującej przebieg sprawdzianu umiejętności plastycznych w sali.
 18. Kandydaci cierpiący na schorzenia przewlekłe i/lub wymagający stałej opieki lekarskiej (astmatycy, osoby używające pompy insulinowej, itp.) w wypadku wystąpienia objawów utrudniających lub uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w sprawdzianie, powinni niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu osoby nadzorujące przebieg sprawdzianu w sali.
 19. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest opuszczenie sali pojedynczo na czas nie dłuższy niż 5 minut po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru osobie nadzorującej.
 20. Sprawdzian umiejętności plastycznych zostanie przeprowadzony w salach niedostępnych dla osób postronnych oraz Komisji Oceniającej prace. Po jego zakończeniu sale zostaną zaplombowane.
 21. Prace kandydatów wykonane na sprawdzianie umiejętności plastycznych będą archiwizowane, jednakże nie będą udostępniane do wglądu w części ani w całości.