Studia niestacjonarne drugiego stopnia

kierunki i specjalności w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy)

Kierunek studiów

Przewidywane specjalności
(uruchamiane zależnie od zainteresowania kandydatów)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOLOGIA

biologia molekularna i podstawy analityki

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

 

BUDOWNICTWO

 
 1. budownictwo energooszczędne,
 2. budownictwo hydrotechniczne,
 3. drogi, ulice, lotniska,
 4. konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 5. technologia i organizacja budownictwa,
 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

sieci i instalacje komunalne i przemysłowe

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

 
 1. gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 2. gospodarka nieruchomościami,
 3. gospodarka turystyczna,
 4. konsulting gospodarczy
 5. logistyka w biznesie,
 6. rachunkowość i finanse w jednostkach  gospodarczych,
 7. wycena nieruchomości
 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOLOGIA

biologia molekularna i podstawy analityki

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

 

BUDOWNICTWO

 
 1. budownictwo energooszczędne,
 2. budownictwo hydrotechniczne,
 3. drogi, ulice, lotniska,
 4. konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 5. technologia i organizacja budownictwa,
 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

sieci i instalacje komunalne i przemysłowe

WZORNICTWO

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

 
 1. gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 2. gospodarka nieruchomościami,
 3. gospodarka turystyczna,
 4. konsulting gospodarczy
 5. logistyka w biznesie,
 6. rachunkowość i finanse w jednostkach  gospodarczych,
 7. wycena nieruchomości
 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROTECHNIKA

specjalności do wyboru w trakcie drugiego semestru:

 1. systemy elektroenergetyczne,
 2. urządzenia i instalacje elektryczne
 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

 
 1. inżynieria oprogramowania,
 2. Internet w zarządzaniu,
 3. projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi,
 4. systemy komputerowe i technologie mobilne
 5. grafika komputerowa i systemy multimedialne,
 6. inteligentne aplikacje komputerowe
 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

ENERGETYKA

 
 1. efektywność energetyczna,
 2. energetyka konwencjonalna,
 3. energetyka odnawialnych źródeł energii,
 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 
 1. przetwórstwo tworzyw polimerowych,
 2. spawalnictwo i techniki łączenia
 3. konstrukcje lekkie
 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 
 1. komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn,
 2. urządzenia mechatroniczne
 

TRANSPORT

 
 1. logistyka, organizacja i technologia transportu,
 2. urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 
 1. inżynieria jakości,
 2. logistyka przemysłowa,
 3. zarządzanie energią i środowiskiem,
 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

specjalności do wyboru w trakcie pierwszego semestru:

 1. geoinformatyka,
 2. obszary wrażliwe
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

specjalności do wyboru w trakcie pierwszego semestru:

 1. ocena staniu zagrożeń środowiska,
 2. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
 

OGRODNICTWO

specjalności do wyboru w trakcie pierwszego semestru:

 1. produkcja owoców warzyw i ziół,
 2. rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
 

ROLNICTWO 

specjalności do wyboru w trakcie pierwszego semestru:

 1. doradztwo w agroturyzmie,
 2. doradztwo rolnicze
 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

RYBACTWO

specjalności do wyboru po drugim semestrze:

 1. akwakultura,
 2. eksploatacja biologicznych zasobów wód,
 3. ochrona środowiska wodnego
 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 
 1. ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności,
 2. technologia i biotechnologia żywności,
 3. technologia rybna,
 4. żywienie człowieka
 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 
 1. informatyka procesowa
 2. inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu,
 3. inżynieria procesów wytwarzania olefin,