Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2017/2018

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

22.05.21.08.2017 r.

testy kwalifikacyjne

24.08.–25.08.2017 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

30.08.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

30.08.–05.09.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.09.2017 r. 

 2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  w przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: drugiego stopnia, 

 niestacjonarnych do 14.09.2017 r.

2)   w rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji: 

rejestracja internetowa

do 26.09.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

29.09.2017 r.

3)   kandydat na studia niestacjonarne drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 38 Senatu ZUT z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018.

3. SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.
  2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.