Terminy - studia stacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2017/2018

1.   REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

22.05.17.07.2017 r.

testy kwalifikacyjne 

20.07.–21.07.2017 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

25.07.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.07.–02.08.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

04.08.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

11.08.2017 r.

2.   REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)   w przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: drugiego stopnia, stacjonarnych, do 14.08.2017 r.

 2)   w rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji:

rejestracja internetowa

do 26.09.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

29.09.2017 r.

3)  kandydat  na studia stacjonarne drugiego stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 38 Senatu ZUT z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018.

3.  SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.
  2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.