Studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 są wyniki pisemnego egzaminu maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) lub egzaminu dojrzałości lub wyniki matury międzynarodowej. Maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2.
 2. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia oraz wzornictwo, dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych:

  • na kierunku architektura i urbanistyka składa się z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku  – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej,
  • na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia składa się z dwóch części: rysunek odręczny z natury oraz rysunku - sprawdzenia wyobraźni przestrzennej,
  • na kierunku wzornictwo składa się z dwóch części: modelowania z rysunkiem odręcznym oraz rozmowy kwalifikacyjnej wraz z przeglądem prac przygotowanych przez kandydata.

 3. O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, o którym mowa w pkt 2, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej.
 4. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia sprawdzianu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed terminem sprawdzianu z umiejętności plastycznych.
 5. Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej wyrażone zostaną za pomocą liczby punktów (LP), uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zasady wyznaczania liczby punktów (LP) podano poniżej.
 6. Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydatom legitymującym się dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate (tabela 3) liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 1:

                                                                  LP = 0,35•A•W + 0,2•B•W + 0,2•C•W + 0,25•D•X

Symbole wprowadzone we wzorze 1 oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotów:

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub historia sztuki (zgodnie z tabelą 2) –  poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony,

C – język polski – poziom podstawowy  lub rozszerzony,

D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Wartości współczynników W oraz X wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu A lub z przedmiotu B zgodnie z tabelą 2, w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z języka polskiego, języka obcego (nowożytnego) oraz z przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny.

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy (we wzorze), pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Tabela 1. Wykaz kierunków na studiach pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

WYDZIAŁ

BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

biologia

biotechnologia

kynologia

zootechnika

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

architektura i urbanistyka

budownictwo

budownictwo (inżynier europejski)

inżynieria środowiska

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

wzornictwo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ekonomia

turystyka i rekreacja

zarządzanie

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

automatyka i robotyka

elektrotechnika

teleinformatyka

WYDZIAŁ INFORMATYKI

informatyka

 

inżynieria cyfryzacji

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

energetyka

inżynieria materiałowa

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

transport

zarządzanie i inżynieria  produkcji

WYDZIAŁ

KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

architektura krajobrazu

 

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

 

ogrodnictwo

 

rolnictwo

 

technika rolnicza i leśna

 

uprawa winorośli i winiarstwo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym 

mikrobiologia stosowana

 

rybactwo

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ

I TRANSPORTU

budowa jachtów

 

chłodnictwo i klimatyzacja

 

inżynieria bezpieczeństwa

oceanotechnika

transport

WYDZIAŁ

TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

chemia

 

inżynieria chemiczna i procesowa

 

nanotechnologia

 

technologia chemiczna

 

Tabela 2 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

PRZEDMIOT

A

B

C

D

WYDZIAŁ
BIOTECHNOLOGII
I HODOWLI ZWIERZĄT

biologia

biologia
lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

 język obcy (nowożytny)

biotechnologia

kynologia

zootechnika

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY

architektura i urbanistyka

matematyka

budownictwo

budownictwo (inżynier europejski)

inżynieria środowiska

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

wzornictwo

matematyka lub biologia 

lub historia sztuki 

WYDZIAŁ
EKONOMICZNY

ekonomia

matematyka

turystyka i rekreacja 

geografia 

lub biologia 

lub matematyka

zarządzanie

matematyka

WYDZIAŁ
ELEKTRYCZNY

automatyka i robotyka

elektrotechnika

teleinformatyka

WYDZIAŁ
INFORMATYKI

informatyka

inżynieria cyfryzacji

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
I MECHATRONIKI 

energetyka

inżynieria materiałowa

inżynieria materiałowa (w języku angielskim)

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

transport

zarządzanie i inżynieria produkcji 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

architektura krajobrazu

biologia lub matematyka

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii

ogrodnictwo

rolnictwo

technika rolnicza i leśna

uprawa winorośli i winiarstwo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym

mikrobiologia stosowana

rybactwo

technologia żywności i żywienie człowieka

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ
I TRANSPORTU

budowa jachtów

matematyka

chłodnictwo i klimatyzacja

inżynieria bezpieczeństwa

oceanotechnika

transport

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII
CHEMICZNEJ

chemia 

matematyka
 lub chemia
lub fizyka

inżynieria chemiczna i procesowa

nanotechnologia

technologia chemiczna 

Tabela 3 Zasada przeliczania ocen na punkty  [%] dla kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej  IB - International Baccalaureate

Ocena

Punkty [%]

poziom SL lub HL

Mediocre (2)

30

Satisfactory (3)

60

Good (4)

100

Very good (5)

130

Excellent (6)

140

 • Kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu dojrzałości "starej matury" (stara matura- egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach),  liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 2:

wzór 2

LP = 0,35•A + 0,2•B + 0,2•C + 0,25•D

Symbole wprowadzone we wzorze 2 oznaczają liczbę punktów wynikających z ocen uzyskanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości, przeliczanych z poniższych przedmiotów, według zasad przedstawionych w tabeli 4:

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub historia sztuki (zgodnie z tabelą 2),

B – przedmiot dodatkowy,

C – język polski,

D – język obcy (nowożytny).

Jeżeli kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny z danego przedmiotu, we wzorze będzie uwzględniana punktacja za wyższą ocenę.

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu A lub z przedmiotu B zgodnie z tabelą 2, w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z języka polskiego, języka obcego (nowożytnego) oraz z przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin dojrzałości.

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu dojrzałości, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP).

W przypadku kandydata posiadającego oprócz świadectwa dojrzałości również zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, oceny przeliczane są na punkty zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli 4. Natomiast uzyskane wyniki w postaci punktów [%] z danego przedmiotu/przedmiotów we wzorze 2 stanowią iloczyn liczby punktów [%] i wartości odpowiedniego współczynnika określonego w pkt 6 we wzorze 1.

Liczbę punktów (LP) oblicza się sumując wszystkie składowe.

Tabela 4 Zasada przeliczania ocen na punkty [%]  dla kandydatów legitymujących się świadectwem egzaminu dojrzałości

Ocena (skala 1- 6)

Punkty [%]

Ocena (skala 2-5)

Punkty [%]

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

45

dostateczna (3)

45

dobra (4)

75

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

100

bardzo dobra (5)

130

celująca (6)

130

8) Kandydaci – obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach ustalonych dla kandydatów ze "starą maturą", pod warunkiem że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo.

PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich  w procesie rekrutacji uzyskują maksymalną liczbę punktów i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z uchwałą nr 92 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia  z dnia 14 grudnia 2015 r.,w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich.
 2. Kandydat na studia może skorzystać z preferencji na dany kierunek studiów tylko raz.