Studia II stopnia (magisterskie)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku.
 4. Na kierunki prowadzone przez wydziały: Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Techniki Morskiej i Transportu będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 5. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5). Kierunki studiów, o których mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt. 7). Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 7. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 8. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
 9. Dla kandydatów przyjmowanych na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku studiów zasady rekrutacji przyjmowane są jak w pkt 5.
 10. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed  wyznaczonym terminem testu.
 11. Kandydaci – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów  wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).

 

STUDIA STACJONARNE

Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr zimowy)

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

WYDZIAŁ

BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

biologia

biotechnologia

zootechnika

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

architektura i urbanistyka

budownictwo

inżynieria środowiska

wzornictwo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ekonomia

WYDZIAŁ INFORMATYKI

informatyka

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

energetyka

inżynieria materiałowa

inżynieria materiałowa w języku angielskim (studia odpłatne)

mechanika i budowa maszyn

transport

zarządzanie i inżynieria  produkcji

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

mikrobiologia stosowana

technologia żywności i żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ

I TRANSPORTU

oceanotechnika

transport

WYDZIAŁ

TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

chemia

inżynieria chemiczna i procesowa

nanotechnologia

technologia chemiczna

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr zimowy)

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

WYDZIAŁ

BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

biologia

biotechnologia

zootechnika

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

architektura i urbanistyka

budownictwo

inżynieria środowiska

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ekonomia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

elektrotechnika

WYDZIAŁ INFORMATYKI

informatyka

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

energetyka

inżynieria materiałowa

mechanika i budowa maszyn

transport

zarządzanie i inżynieria  produkcji

WYDZIAŁ

KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

architektura krajobrazu

gospodarka przestrzenna

ochrona środowiska

ogrodnictwo

rolnictwo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

rybactwo

technologia żywności i żywienie człowieka

WYDZIAŁ

TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

inżynieria chemiczna i procesowa