Zootechnika

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

KIERUNEK: ZOOTECHNIKA obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

studia stacjonarne/semestr zimowy i letni niestacjonarne/semestr zimowy

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich oraz jednolitych magisterskich lub licencjackich (wraz z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie) po kierunkach:

  • behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biologia, biotechnologia, hipologia i jeździectwo, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, leśnictwo, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, towaroznawstwo, zootechnika

W przypadku kandydatów będących absolwentami innych kierunków studiów niż wymienione powyżej -  kompetencje  do podjęcia studiów drugiego  stopnia będą ocenione przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną  na podstawie testu kwalifikacyjnego  który obejmuje ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:

  • oceny predyspozycji do studiowania na kierunku zootechnika,
  • podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień związanych  z naukami rolniczymi,
  • podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów biologicznych zachodzących w organizmie zwierząt.

Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej zobowiązani są do uzupełnienia przedmiotów kierunkowych, niezbędnych do realizacji pracy magisterskiej.