Wzornictwo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK: WZORNICTWO
studia stacjonarne/semestr zimowy

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej/przeglądu portfolio ubiegać się mogą kandydaci, który ukończył studia w dziedzinie wzornictwa w specjalnościach takich jak: wzornictwo, wzornictwo przemysłowe, projektowanie form przemysłowych, projektowanie produktu, projektowanie ubioru, komunikacja wizualna

Kandydat, który ukończył studia, zawierające kształcenie plastyczne i projektowe, jak na przykład architektura, architektura wnętrz, projektowanie krajobrazu czy projektowanie mebli prezentuje:

 • projekt dyplomowy,
 • prace projektowe wykonane w trakcie studiów ewentualnie praktyki zawodowej,
 • wybrane prace plastyczne.

Kandydat, którego poświadczona praktyka zawodowa związana jest z dziedziną sztuk projektowych

 • prezentuje własne zawodowe prace projektowe w formie portfolio.

Kandydat, który nie jest absolwentem: architektury, architektury wnętrz, projektowania krajobrazu, jak również nie ma  praktyki zawodowej związanej z dziedziną sztuk projektowych, prezentuje:

 • zadanie projektowe zbliżone do projektów realizowanych w trakcie studiów w dziedzinie wzornictwa,
 • w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prezentuje zadanie projektowe, które ma na celu zweryfikowanie predyspozycji kierunkowych kandydata.

ZADANIE PROJEKTOWE - TEMAT -  PLECAK

Na podstawie analizy istniejących produktów i własnych doświadczeń oraz obserwacji, należy zaprojektować  nowy produkt, charakteryzujący się innowacyjną stylistyką oraz uwzględniający osobiste potrzeby. W pracy należy uwzględnić:

 • opis produktu,
 • szkice koncepcyjne wraz ze szczegółami,
 • wizualizacje.

Całość przedstawić na trzech planszach formatu A2 (50 cm x 70 cm)