Inżynieria chemiczna i procesowa

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA obszar nauk technicznych
studia stacjonarne/semestr zimowy i letni, studia niestacjonarne/semestr zimowy

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia winni legitymować się tytułem inżyniera lub magistra, tego samego albo innego kierunku studiów.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich po kierunkach:

biotechnologia, chemia, chemia budowlana,  farmacja, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, ochrona środowiska,  papiernictwo i poligrafia, technologia chemiczna, technologia drewna,  technologia żywności
i żywienia człowieka,  towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwenci innych kierunków studiów  niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

  • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka lub chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,
  • wiedza do rozwiązywania pozatechnicznych problemów działalności inżynierskiej,
  • wiedza z informatyki, grafiki komputerowej, automatyki, techniki pomiarowej oraz procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska,
  • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.