Badania lekarskie

Uwaga!

Kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy, za wyjątkiem kandydatów na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym (ekonomia, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie).

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z ISR.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można  pobrać:

 

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  • bezpłatnie w przychodniach SPZOZ Szkół Wyższych: 

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię