Budownictwo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK: BUDOWNICTWO obszar nauk technicznych
 studia stacjonarne/semestr zimowy,
 niestacjonarne/semestr zimowy

O przyjęcie ubiegać się mogą wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunku budownictwo.

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.