Rybactwo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK: RYBACTWO obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
studia stacjonarne/semestr letni, niestacjonarne/semestr zimowy

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU RYBACTWO winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU RYBACTWO, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU RYBACTWO tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednego z wymienionych obszarów wiedzy:

 • nauk ścisłych, dziedzina nauk chemicznych,
 • nauk przyrodniczych,
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwenci  kierunków studiów mieszczących się w obszarach wiedzy:

 • nauk ścisłych, dziedzina nauk fizycznych, dziedzina nauk matematycznych,
 • nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych,
 • nauk technicznych

przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje

 • podstawy biologii organizmów wodnych i ekologii środowiska wodnego.