Transport

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  (STACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK: TRANSPORT obszar nauk technicznych
studia stacjonarne/semestr zimowy i letni

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU TRANSPORT winni legitymować się tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, tego samego albo innego kierunku studiów.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU TRANSPORT, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU TRANSPORT, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
  5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.  

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów legitymujących się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera po kierunkach: 

  • budownictwo, budowa jachtów, chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, nawigacja, nanotechnologia, oceanotechnika, ochrona środowiska, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, oraz innych kierunków, których efekty kształcenia odnoszą się do dyscyplin z obszaru nauk technicznych .

Absolwenci innych kierunków studiów legitymujących się tytułem inżyniera lub magistra inżyniera przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje elementy wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • matematyki,
  • fizyki,
  • technologii informacyjnej,
  • aplikacji właściwych dla obszaru wiedzy oraz umiejętności charakterystycznych dla kierunku studiów