Studia II stopnia (magisterskie)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 
  1.  Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów. 
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku.
  4. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  5. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 4). Kierunki studiów, o których mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt. 6). Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
  6. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów – opisanych w pkt. 4 i 5 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  7. Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 6, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.
  8. Dla kandydatów przyjmowanych na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku studiów zasady rekrutacji przyjmowane są jak w pkt 4.
  9. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed  wyznaczonym terminem testu.
  10. Kandydaci – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów  wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).

 

Tabela

Planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

SEMESTR ZIMOWY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

ogółem

(*)

ogółem

WYDZIAŁ

BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

biologia

45

-

30

biotechnologia

30

3

30

kynologia

-

-

-

zootechnika

30

3

30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

architektura i urbanistyka

90

4

30

budownictwo

160

-

90

budownictwo (inżynier europejski)

-

-

-

inżynieria środowiska

48

-

30

wzornictwo

30

2

-

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ekonomia

120

12

90

turystyka i rekreacja

-

-

-

zarządzanie

-

-

-

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

automatyka i robotyka

45

3

-

elektronika i telekomunikacja

-

-

-

elektrotechnika

45

3

60

teleinformatyka

45

3

-

WYDZIAŁ INFORMATYKI

informatyka

40

-

40

inżynieria cyfryzacji

-

-

-

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

energetyka

30

3

30

inżynieria materiałowa

30

3

60

mechanika i budowa maszyn

60

5

60

mechatronika

-

-

-

transport

30

3

60

zarządzanie i inżynieria  produkcji

30

3

60

WYDZIAŁ

KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

architektura krajobrazu

-

-

30

gospodarka przestrzenna

 

 

30

medycyna roślin

 

 

-

ochrona środowiska

-

-

30

odnawialne źródła energii

-

-

-

ogrodnictwo

-

-

30

rolnictwo

-

-

30

technika rolnicza i leśna

-

-

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym 

-

-

-

mikrobiologia stosowana

30

3

-

rybactwo

-

-

20

technologia żywności i żywienie człowieka

30

3

45

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

-

-

-

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ

I TRANSPORTU

budowa jachtów

-

-

-

chłodnictwo i klimatyzacja

-

-

-

inżynieria bezpieczeństwa

-

-

-

oceanotechnika

20

2

-

transport

30

2

-

WYDZIAŁ

TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

chemia

30

-

-

inżynieria chemiczna i procesowa

30

1

30

nanotechnologia

30

1

-

ochrona środowiska

30

-

30

technologia chemiczna

30

1

30

ŁĄCZNIE

1168

63

1035