Psychospołeczny rozwój człowieka

Przedmiot dotyczy zagadnień rozwoju człowieka w jego psychospołecznym zakresie funkcjonowania i zachowania.

 

Rozwój człowieka w ramach tego przedmiotu traktowany jest zarówno jako efekt zmian indywidualnych w kontekście całokształtu uwarunkowań społeczno-kulturowych i aktywności własnej dzięki  którym powstają zarówno wspólnoty ludzkie, jak i wytwory kultury materialnej i duchowej oraz jako obszar całożyciowej pracy nad sobą wynikającej z konieczności ustawicznego kształcenia i samowychowania.

 

Szczegółowe cele obejmują ukształtowanie świadomości konieczności pracy nad sobą, umiejętności określania aspiracji i wyznaczania celów życiowych, wykształcenie podstawowych umiejętności i technik pracy nad sobą  w kontekście wiedzy dotyczącej samopoznania opartej na umiejętności przeprowadzania samooceny.  Oczekuje się, że osiągnięcie powyższych celów umożliwi w przyszłości efektywną realizację pełnionych  ról społecznych   i grupowych, harmonijną współpracę z innymi  w kontekście wykonywanych zadań zawodowych z gotowością do współpracy  i przezwyciężania konfliktów  oraz podejmowania odpowiedzialności za efekty pracy własnej i zespołu, a rozwinięte tendencje samorealizacyjne umożliwią ciągłe doskonalenie w obszarze osobowościowym i zawodowym.