Aktualności

Umowa ZUT – Hokkaido University 03.01.2018 13:41

W ostatnich tygodniach grudnia 2017 JM Rektor ZUT Prof. Jacek Wróbel podpisał  z Prof. Kiyotaka Asakura, Dyrektorem Institute for Catalysis, Hokkaido University (Japonia), umowę o współpracy i wymianie naukowej pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Hokkaido University  na okres następnych  5 lat,  tj. do 2022 roku z możliwością przedłużenia na lata dalsze.

Podpisana umowy stanowi przedłużenie pomyślnej  wcześniejszej współpracy międzi grupami badawczymi Profesora Bunsho Ohtani  z Institute for Catalysis a zespołem  Profesora Antoniego W. Morawskiego z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Chemicznej (WTiICh, ZUT). Badacze z obu ośrodków  należą do wyróżniających się zespołów w obszarze badań podstawowych i badań aplikacyjnych związanych z fotokatalizą.

W ramach dotychczasowej współpracy od 2012 r  między zespołami opublikowano 12 wspólnych artykułów w najlepszych czasopismach międzynarodowych (np.  Applied Catalaysis B: Environmental (IF5 years = 8.87); Chemical Engineering Journal (IF5years = 6.216); Catalysis Today (IF5 years =4.233); Applied Surface Science (IF5 years = 3.184); Journal of Alloys and Compounds (IF5 years = 2.919); Journal of Photochemistry and Photobiology B:Biology (IF5 years = 2.909);  Materials Chemistry and Physics (IF5 years = 2.283)).

Dodatkowo, opublikowano w materiałach konferencji międzynarodowych i przedstawiono tam 17 wspólnych prac.

Współpraca naukowo-badawcza była okazją do prowadzenia badań i zdobywania nowych doświadczeń w Institute for Catalysis dla następujących pracowników ZUT: dr hab. inż. A. Markowska-Szczupak, dr inż. D.Dolat oraz doktorantów P. Rokickiej oraz  A. Wanag. Współpraca Hokkaido University - ZUT obdywa się na zasadzie pokrywania kosztów  przez każdą ze stron umowy. Pobyty w laboratoriach w/w pracowników i doktorantów, finansowane  głównie  z własnych projektów badawczych, były i są ważnym etapem w rozwoju kadry i zdobywaniu stopni naukowych członków zespołu badawczego z  ZUT.