Informacje bieżące

Informacja Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej 26.04.2017 14:54

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej informuje, że w dniu 24.04.2017 r. Senat ZUT uchwalił znowelizowany Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zawierający, między innymi,  nowe formularze zgłoszeniowe projektów wynalazczych:

  1. zgłoszenie projektu wynalazczego, gdzie prawo do projektu wynalazczego przysługuje wyłącznie ZUT,
  2. zgłoszenie projektu wynalazczego, gdzie prawo do projektu wynalazczego oprócz ZUT przysługuje również innemu podmiotowi współuprawnionemu.

Formularze dostępne są na stronie Działu oraz w bazie aktów prawnych.