Informacje bieżące

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Doświadczalnego w Lipniku i Ostoi 27.02.2018 09:27

Termin składania ofert do 30 marca 2018r.

 1. Wymagania kwalifikacyjne:

  • Wykształcenie wyższe  (preferowane kierunki: gospodarowanie nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne),
  • Licencja zarządcy nieruchomości,
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa związanych z wyceną, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami,
  • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania publicznej szkoły wyższej,
  • Dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem Skarbu Państwa
  • Staż pracy co najmniej 6 lat,
  • Co najmniej 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu i obrocie nieruchomościami,
  • Znajomość procedur przetargowych dotyczących obrotu i oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości,
  • Samodzielność, dokładność,
  • dobra organizacja pracy i planowania,
  • Umiejętność  zarządzania zespołami ludzkimi,
  • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, operatywność, komunikatywność oraz pełna dyspozycyjność zawodowa  – gotowość do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym MS Office,

 2. Wymaganie dodatkowe:

  • umiejętność pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
  • mile widziana licencja rzeczoznawcy majątkowego,
  • umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych, znajomość procedur ustanawiania służebności, naliczania opłat adiacenckich i planistycznych, dokonywanie podziałów nieruchomości,
  • znajomość języka obcego.

 3. Wymagane dokumenty:

  1. Curriculum Vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
  2. List motywacyjny,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy,
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, dla potrzeb   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,  t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 922).
  5. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów   publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1311 z póżn. zm..)
  6. Oświadczenie o niekaralności
  7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych   ( t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ).

Dokumenty w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na kierownika Ośrodka ZUT”, należy złożyć w Dziale Kadr Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 17, pok. 222 w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, w terminie do 30 marca 2018r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.