Aktualności

Jubileusz 10 lecia SKN Fizjologów Żywienia Człowieka 13.12.2013 13:47

10-lecie SKN Fizjologów Żywienia Człowieka

 SKN Fizjologów Żywienia Człowieka, działające przy Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka, zostało założone 26.05.2003 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa dawnej Akademii Rolniczej. Założycielami SKN była grupa studentów pasjonatów, która chciała poszerzać swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka. Opiekunem została dr inż. Joanna Sadowska, a opieki merytorycznej (naukowej) podjęła się prof. dr hab. Mariola Friedrich.

W marcu 2005 roku do Koła dołączyła grupa studentów, która chciała zająć się prozdrowotną edukacją żywieniową i poradnictwem żywieniowym wśród różnych grup ludności. W związku z tym w obrębie Koła powstały 2 sekcje: fizjologiczna i edukatorska a opiekunem Koła została prof. dr hab. Mariola Friedrich.

Sekcja Fizjologiczna, zajmuje się badaniami eksperymentalnymi, z udziałem ludzi i zwierząt, związanymi z oceną wpływu składu diety na metabolizm ustroju. Jej opiekunem jest dr hab. inż. Joanna Sadowska. Natomiast Sekcja Edukatorska zajmuje się oceną stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup ludności oraz przeprowadzaniem akcji edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej (happeningi, warsztaty, wykłady w placówkach). Jej opiekunem jest dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy.

Od lutego 2011 r. opiekunem SKN Fizjologów Żywienia Człowieka jest dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy, a Koło skupia studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, specjalizacji: żywienie człowieka i dietetyka.

SKN było współwykonawcą pięcioletniego (2005-2010 r.) autorskiego programu pracowników Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka dotyczącego oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia oraz prozdrowotnej edukacji żywieniowej ponad 2000 uczniów większości szczecińskich szkół gimnazjalnych, realizowanego we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Szczecin. Wyniki z tych badań były przez studentów Koła prezentowane na sesjach i konferencjach, zostały opublikowane i wielokrotnie nagrodzone.

Studenci naszego Koła biorą również aktywny udział w wielu cyklicznych akacjach np.:  „Zachodniopomorski Festiwal Nauki”, „Noc Naukowców”, „Studenci Dzieciom” „Dni Otwarte Uczelni”, „Kobiety na Politechniki”; „Fizjologia studentom - czyli to nie boli” , jak również w autorskich „Warsztatach żywieniowych” realizowanych dla emerytów i rencistów czy dzieci i młodzieży z zespołem Downa.

Działalność w SKN pozwoliła studentom na lepsze przygotowanie do pracy zawodowej, gdyż większość z nich obecnie pracuje w zawodzie dietetyka, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym, a  siedmioro z nich kontynuuje pracę naukowo-dydaktyczną na studiach doktoranckich.

W 2013 roku Koło obchodziło 10-lecie swojej działalności i planuje już pracę na kolejne lata.

 

 

Osiągniecia w 10- letniej działalności SKN Fizjologów Żywienia Człowieka

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka WNoŻiR

(od 2003 roku)

1)        I miejsce podczas XVII Międzynarodowej Konferencji SKN w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu za prezentację wyników badań pt.: „Ocena, na modelu zwierzęcym, wpływu różnych rodzajów cukrów prostych oraz dwucukrów na wybrane parametry gospodarki węglowodanowo - lipidowej” (16-17.05.2013).

2)        I miejsce podczas XVII Międzynarodowej Konferencji SKN w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu za prezentację wyników badań pt. Ocena wartości indeksu i ładunku glikemicznego oraz wskaźnika aterogenności diet 13-letnich dzieci z otyłością wisceralną” (10-11.05.2012).

3)        I wyróżnienie podczas III Sesji SKN ZUT za prezentację wyników badań pt.: „Indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny oraz wskaźnik aterogenności diet 13-letnich dzieci z otyłością wisceralną”  (02.12.2011).

4)        I miejsce podczas XVI Międzynarodowej Konferencji SKN w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu za prezentację wyników badań pt.: „Stan odżywienia a sprawność wentylacyjna płuc u dzieci w okresie skoku pokwitaniowego” (12-13.05.2011).

5)        III miejsce podczas XVI Międzynarodowej Konferencji SKN w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu za prezentację wyników badań pt.: „Ocena wpływu, na modelu zwierzęcym, składu diety i spożywania napoju energetyzującego na wybrane cechy metabolizmu lipidów oraz zmiany masy ciała” (13-14.05.2010).

6)        II miejsce podczas II Naukowej Sesji SKN ZUT za prezentację wyników badań pt: „Ocena sprawności wentylacyjnej płuc, u dzieci w okresie skoku pokwitaniowego, w zależności od stanu ich odżywienia” (03.12.2010).

7)        III miejsce podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu za prezentację wyników badań pt.: „Ocena składu ciała dzieci o obwodzie talii ≥ 90 percentyla z prawidłowym i wysokim wskaźnikiem BMI” (14-15.2009).

8)        Wyróżnienie podczas 38. Uczelnianej Sesji SKN AR  za prezentację wyników badań pt.: „Porównanie zawartości tkanki tłuszczowej w ciele dzieci z prawidłowym i wysokim wskaźnikiem BMI, o obwodzie talii ≥ 90 percentyla” (05.12.2008).

9)        I miejsce podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu za prezentację wyników badań pt.: „Ocena wpływu składu diety i wybranych dodatków do żywności na metabolizm żelaza” (15-16.05.2008).

10)    III miejsce podczas 37 Uczelnianej Sesji SKN AR za prezentację wyników badań pt..: „Ocena wpływu składu diety i wybranych dodatków do żywności na metabolizm żelaza” (07.12.2007).

11)    Wyróżnienie podczas 36. Uczelnianej Sesji SKN AR  za prezentację wyników badań pt.: „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia i ich wpływ na dojrzewanie 13-letniej młodzieży szczecińskich szkół gimnazjalnych” (15.12.2006).

12)    II miejsce podczas II środowiskowej Konferencji SKN Uniwersytet Szczeciński (2006) za prezentację wyników badań pt.: „Ocena przyrostów masy ciała oraz ilości okołonarządowej tkanki tłuszczowej w zależności od składu diety i zastosowanej suplementacji u samic szczura (18.11.2006).

13)    puchar przechodni od prezesa Fundacji „Akademia rolnicza 2010” podczas 36 Uczelnianej Sesji SKN (15.12.2006) za społeczny wymiar pracy Koła.

14)    wyróżnienie podczas 35. Uczelnianej Sesji SKN AR  za prezentację wyników badań pt.: ”Ocena stanu odżywienia młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Szczecina” (13.01.2006).

15)    wyróżnienie podczas 35. Uczelnianej Sesji SKN AR  za prezentację wyników badań pt.: ”Wpływ składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami i składnikami mineralnymi na przyrost masy ciała oraz ilość okołonarządowej tkanki tłuszczowej u samic szczura” (13.01.2006).

16)    puchar stały oraz tytuł Najlepszego Koła w 2004 podczas 34 Uczelnianej Sesji SKN oraz (10.12. 2004).

17)    II miejsce  podczas 34. Uczelnianej Sesji SKN AR  za prezentację wyników badań pt.: „Ocena ilości i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w ciele młodych kobiet” (10.12.2004).

18)    II miejsce podczas 33. Uczelnianej Sesji SKN AR  za prezentację wyników badań pt.:  „Wpływ kofeiny zawartej w kawie na stężenie glukozy we krwi młodych kobiet” (12.02.2003).

 

Opiekun SKN

Dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy