Osiągnięcia naukowe


Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2017/2018

Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia tabela poniżej:

Lp.Rodzaj osiągnięcia naukowegoLiczba punktów
1)aktywna praca w kole naukowym (badania, organizacja obozów naukowych, zebrania naukowe, opracowanie ekspertyz, projektów, pełnienie funkcji przewodniczącego SKN)0,20
2)odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS ,MOSTAR, MOSTECH) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe  0,60
3)praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych oraz w ramach programu IAESTE trwające minimum 14 dni0,40
4)artykuł naukowy/ publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w JCR (Journal Citation Reports), tj. z Listy Filadelfijskiej5,00
5)artykuł naukowy w zagranicznym czasopiśmie 2,00
6)artykuł naukowy w krajowym czasopiśmie recenzowanym 0,70
7)publikacja książkowa/ monografia recenzowana 1,00
8)rozdział w książce/ monografii recenzowanej0,80
9)streszczenie referatu w materiałach konferencyjnych 0,30
10)

pełna praca w materiałach konferencyjnych

0,50
11)referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

0,50

12)referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej0,30
13)

 plakat naukowy lub przygotowany na konferencję międzynarodową

0,40

14)plakat naukowy lub przygotowany na konferencję ogólnopolską0,30
15)otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej0,70
16)otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej0,50
17)otrzymanie I nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT0,50
18)dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych;  patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy1,00
19)

 udział w grancie międzynarodowym

 udział w grancie krajowym

 udział w grancie uczelnianym

1,00

0,70

0,30

 

 

Uwagi:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr

 • Student składa wniosek (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT  oraz załącznik 7a wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiedni rodzaj osiągnięcia naukowego, przepisanego z tabeli powyżej) 
 •  
 • Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 
 •  
 • Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych. 
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim - otrzymuje 5 punktów. W przypadku zyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - punkty sumuje się.
 •  
 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,00) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia  egzaminu maturalnego.
 •  
 • Akceptacji osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów, po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).

 • W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe, o których mowa w powyższej tabeli, punktów w poz. 9-14 uzyskanych w zakresie tego samego tematu nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.
 •