Jakie stypendia

Ogólne informacje: 

Od roku akademickiego 2011/2012 wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.
Student ubiegający się o pomoc materialną, obowiązkowo składa oświadczenie o pobieraniu stypendium na jednym kierunku. 

Od roku akademickiego 2012/2013 przyznawane są stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

 

Przyznawane są następujące rodzaje stypendiów:

  1.  stypendium socjalne (w tym stypendium socjalne o podwyższonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki),  
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów (na naszej Uczelni może je otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia).
  4.  zapomoga.

    Stypendia przyznawane przez ministra uregulowane są odrębnie.