Wzory wniosków o stypendia 2016/2017

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ (obowiązujący w roku ak. 2016/2017)

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ (ROK AKADEMICKI 2016/2017)

UWAGA!!!

ZGODNIE Z ART. 184 UST. 4 USTAWY Prawo o Szkolnictwie Wyższych STUDENT MOŻE OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM SOCJALNE, SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGĘ, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TYLKO NA JEDNYM, WSKAZANYM KIERUNKU STUDIÓW. DOTYCZY TO STUDIOWANIA NIE TYLKO NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI, ALE TAKŻE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH.

STUDENT, KTÓRY ZEZNA NIEPRAWDĘ W OŚWIADCZENIU LUB BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ Z DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI LUB NA RÓŻNYCH UCZELNIACH, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ DS. STUDENTÓW. POBIERANIE TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW JEST WIDOCZNE W OGÓLNOPOLSKIM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH POL-on.

SZCZEGÓŁOWE PYTANIA LUB OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU UCZELNI, NA KTÓREJ STUDENT BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ PROSZĘ KIEROWAĆ DO PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH NA WYDZIAŁACH ZA POMOC MATERIALNEJ.

STYPENDIUM SOCJALNE (wzory wniosków i dokumentów)

UWAGA! Wzory wniosków o stypendia przyznawane w roku akademickim 2017/2018 będą dostępne po wydaniu nowego regulaminu przyznawania pomocy materialnej - w październiku br. Prosimy o nie składanie wniosków na dotychczasowych wzorach.

 

Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z poniższymi informacjami.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODU STUDENTA - ROK AK. 2016/2017

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY

Student składa:

 1. oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów
 2. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 2 stron:

  UWAGA! W przypadku dochodu utraconego w rubryce "roczny dochód utracony", należy wpisać dochód netto (kol. 8) podzielony przez liczbę    miesięcy w którym był uzyskiwany.
  Przykład: student przez dwa miesiące 2015 r. pracował na umowę zlecenie i osiągnął dochód 2500 zł netto (kwota brutto po odjęciu podatku, składki zdrowotnej i składki społecznej). W pozycji "roczny dochód utracony" wpisujemy więc 2500 zł/2 miesiące = 1250 zł.

 3. dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT).
 4. oświadczenie dotyczące nieopodatkowanych dochodów (obowiązkowo składa każdy student)


Wzory oświadczeń:

 

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2017/2018) z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.


POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów)

UWAGA! Wzory wniosków o stypendia przyznawane w roku akademickim 2017/2018 będą dostępne po wydaniu nowego regulaminu przyznawania pomocy materialnej - w październiku br. Prosimy o nie składanie wniosków na dotychczasowych wzorach.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 3. Wniosek o przyznanie zapomogi