Sport i rekreacja

Działalność sportowo-rekreacyjna

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do sportu i rekreacji

  • oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2019 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (PIT-37 za  2019 r.). W przypadku gdy dochód na członka rodziny przekracza 4500 zł brutto uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu lub jeżeli dochód został wcześniej określony przy składaniu wniosków o dofinansowanie do wypoczynku w 2020 r. 
  • oryginał faktury lub rachunku wystawionego na uprawnionego za zajęcia sportowo- rekreacyjne w bieżącym roku kalendarzowym

Dofinansowanie będzie przyznawane w zależności od wysokości wystawionej faktury/rachunku do kwoty określonej odpowiednio w I-III grupach dochodowych w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 

IIIIII
Dochód (brutto)0- 1450 zł 1451-4500 złpowyżej 4500
Kwota dofinansowania200 zł 160 zł do 120 zł 

Refundacja świadczenia odbywać się będzie na bieżąco do wykorzystania kwoty zabezpieczonej w planie rzeczowo-finansowym na dany rok.

 

 

Dział Socjalny ZUT 

Budynek Jednostek Międzywydziałowych

Al. Piastów 48, pok. 23

Więcej informacji 91 449 41 24 lub ads@zut.edu.pl

 

Wniosek o dofinansowanie do sportu i rekreacji 2020 r.