Terminy - studia niestacjonarne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

20.05.–27.08.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

30.08.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

30.08.–06.09.2019 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

9.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

13.09.2019 r.

 II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjecie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: pierwszego stopnia stacjonarnych do 16.09.2019 r.

2)  W rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa

do 25.09.2019 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2019 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2019 r.


Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.